Job chapter 13 קרפ בויא .הל ןבתו ינזא העמש יניע התאר לכ-ןה 1 .םכמ יכנא לפנ-אל ינא-םג יתעדי םכתעדכ 2 .ץפחא לא-לא חכוהו רבדא ידש-לא ינא םלוא 3 .םכלכ ללא יאפר רקש-ילפט םתא םלואו 4 .המכחל םכל יהתו ןושירחת שרחה ןתי-ימ 5 .ובישקה יתפש תוברו יתחכות אנ-ועמש 6 .הימר ורבדת ולו הלוע ורבדת לאלה 7 .ןובירת לאל-םא ןואשת וינפה 8 .וב ולתהת שונאב לתהכ-םא םכתא רקחי-יכ בוטה 9 .ןואשת םינפ רתסב-םא םכתא חיכוי חכוה 10 .םכילע לפי ודחפו םכתא תעבת ותאש אלה 11 .םכיבג רמח-יבגל רפא-ילשמ םכינרכז 12 .המ ילע רבעיו ינא-הרבדאו ינממ ושירחה 13 .יפכב םישא ישפנו ינשב ירשב אשא המ-לע 14 .חיכוא וינפ-לא יכרד-ךא לחיא אל ינלטקי ןה 15 .אובי ףנח וינפל אל-יכ העושיל יל-אוה-םג 16 .םכינזאב יתוחאו יתלמ עומש ועמש 17 .קדצא ינא-יכ יתעדי טפשמ יתכרע אנ-הנה 18 .עוגאו שירחא התע-יכ ידמע בירי אוה-ימ 19 .רתסא אל ךינפמ זא ידמע שעת-לא םיתש-ךא 20 .ינתעבת-לא ךתמאו קחרה ילעמ ךפכ 21 .ינבישהו רבדא-וא הנעא יכנאו ארקו 22 .ינעידה יתאטחו יעשפ תואטחו תונוע יל המכ 23 .ךל ביואל ינבשחתו ריתסת ךינפ-המל 24 .ףדרת שבי שק-תאו ץורעת ףדנ הלעה 25 .ירוענ תונוע ינשירותו תוררמ ילע בתכת-יכ 26 .הקחתת ילגר ישרש-לע יתוחרא-לכ רומשתו ילגר דסב םשתו 27 .שע ולכא דגבכ הלבי בקרכ אוהו 28