Job chapter 15 קרפ בויא .רמאיו ינמיתה זפילא ןעיו 1 .ונטב םידק אלמיו חור-תעד הנעי םכחה 2 .םב ליעוי-אל םילמו ןוכסי אל רבדב חכוה 3 .לא-ינפל החיש ערגתו הארי רפת התא-ףא 4 .םימורע ןושל רחבתו ךיפ ךנוע ףלאי יכ 5 .ךב-ונעי ךיתפשו ינא-אלו ךיפ ךעישרי 6 .תללוח תועבג ינפלו דלות םדא ןושיארה 7 .המכח ךילא ערגתו עמשת הולא דוסבה 8 .אוה ונמע-אלו ןיבת עדנ אלו תעדי-המ 9 .םימי ךיבאמ ריבכ ונב שישי-םג בש-םג 10 .ךמע טאל רבדו לא תומחנת ךממ טעמה 11 .ךיניע ןומזרי-המו ךבל ךחקי-המ 12 .ןילמ ךיפמ תאצהו ךחור לא-לא בישת-יכ 13 .השא דולי קדצי-יכו הכזי-יכ שונא-המ 14 .ויניעב וכז-אל םימשו ןימאי אל ושדקב ןה 15 .הלוע םימכ התש-שיא חלאנו בעתנ-יכ ףא 16 .הרפסאו יתיזח-הזו יל-עמש ךוחא 17 .םתובאמ ודחכ אלו ודיגי םימכח-רשא 18 .םכותב רז רבע-אלו ץראה הנתנ םדבל םהל 19 .ץירעל ונפצנ םינש רפסמו ללוחתמ אוה עשר ימי-לכ 20 .ונאובי דדוש םולשב וינזאב םידחפ-לוק 21 .ברח-ילא אוה ופצו ךשח-ינמ בוש ןימאי-אל 22 .ךשח-םוי ודיב ןוכנ-יכ עדי היא םחלל אוה דדנ 23 .רודיכל דיתע ךלמכ והפקתת הקוצמו רצ והתעבי 24 .רבגתי ידש-לאו ודי לא-לא הטנ-יכ 25 .וינגמ יבג יבעב ראוצב וילא ץורי 26 .לסכ-ילע המיפ שעיו ובלחב וינפ הסכ-יכ 27 .םילגל ודתעתה רשא ומל ובשי-אל םיתב תודחכנ םירע ןוכשיו 28 .םלנמ ץראל הטי-אלו וליח םוקי-אלו רשעי-אל 29 .ויפ חורב רוסיו תבהלש שבית ותקני ךשח-ינמ רוסי-אל 30 .ותרומת היהת אוש-יכ העתנ ושב ןמאי-לא 31 .הננער אל ותפכו אלמת ומוי-אלב 32 .ותצנ תיזכ ךלשיו ורסב ןפגכ סמחי 33 .דחש-ילהא הלכא שאו דומלג ףנח תדע-יכ 34 .המרמ ןיכת םנטבו ןוא דליו למע הרה 35