Job chapter 22 קרפ בויא .רמאיו ינמתה זפילא ןעיו 1 .ליכשמ ומילע ןכסי-יכ רבג-ןכסי לאלה 2 .ךיכרד םתת-יכ עצב-םאו קדצת יכ ידשל ץפחה 3 .טפשמב ךמע אובי ךחיכי ךתארימה 4 .ךיתנועל ץק-ןיאו הבר ךתער אלה 5 .טישפת םימורע ידגבו םנח ךיחא לבחת-יכ 6 .םחל-ענמת בערמו הקשת ףיע םימ-אל 7 .הב בשי םינפ אושנו ץראה ול עורז שיאו 8 .אכדי םימתי תוערזו םקיר תחלש תונמלא 9 .םאתפ דחפ ךלהביו םיחפ ךיתוביבס ןכ-לע 10 .ךסכת םימ-תעפשו הארת-אל ךשח-וא 11 .ומר-יכ םיבכוכ שאר הארו םימש הבג הולא-אלה 12 .טופשי לפרע דעבה לא עדי-המ תרמאו 13 .ךלהתי םימש גוחו הארי אלו ול-רתס םיבע 14 .ןוא-יתמ וכרד רשא רמשת םלוע חראה 15 .םדוסי קצוי רהנ תע-אלו וטמק-רשא 16 .ומל ידש לעפי-המו ונממ רוס לאל םירמאה 17 .ינמ הקחר םיעשר תצעו בוט םהיתב אלמ אוהו 18 .ומל-געלי יקנו וחמשיו םיקידצ וארי 19 .שא הלכא םרתיו ונמיק דחכנ אל-םא 20 .הבוט ךתאובת םהב םלשו ומע אנ-ןכסה 21 .ךבבלב וירמא םישו הרות ויפמ אנ-חק 22 .ךלהאמ הלוע קיחרת הנבת ידש-דע בושת-םא 23 .ריפוא םילחנ רוצבו רצב רפע-לע-תישו 24 .ךל תופעות ףסכו ךירצב ידש היהו 25 .ךינפ הולא-לא אשתו גנעתת ידש-לע זא-יכ 26 .םלשת ךירדנו ךעמשיו וילא ריתעת 27 .רוא הגנ ךיכרד-לעו ךל םקיו רמוא-רזגתו 28 .עשוי םיניע חשו הוג רמאתו וליפשה-יכ 29 .ךיפכ רבב טלמנו יקנ-יא טלמי 30