Job chapter 30 קרפ בויא יבלכ-םע תישל םתובא יתסאמ-רשא םימיל ינממ םיריעצ ילע וקחש התעו 1 .ינאצ .חלכ דבא ומילע יל המל םהידי חכ-םג 2 .האשמו האוש שמא היצ םיקרעה דומלג ןפכבו רסחב 3 .םמחל םימתר שרשו חיש-ילע חולמ םיפטקה 4 .בנגכ ומילע ועירי ושרגי וג-ןמ 5 .םיפכו רפע ירח ןכשל םילחנ ץורעב 6 .וחפסי לורח תחת וקהני םיחיש-ןיב 7 .ץראה-ןמ ואכנ םש-ילב ינב-םג לבנ-ינב 8 .הלמל םהל יהאו יתייה םתניגנ התעו 9 .קר וכשח-אל ינפמו ינמ וקחר ינובעת 10 .וחלש ינפמ ןסרו יננעיו חתפ ורתי-יכ 11 .םדיא תוחרא ילע ולסיו וחלש ילגר ומוקי חחרפ ןימי-לע 12 .ומל רזע אל וליעי יתוהל יתביתנ וסתנ 13 .ולגלגתה האש תחת ויתאי בחר ץרפכ 14 .יתעשי הרבע בעכו יתבדנ חורכ ףדרת תוהלב ילע ךפהה 15 .ינע-ימי ינוזחאי ישפנ ךפתשת ילע התעו 16 .ןובכשי אל יקרעו ילעמ רקנ ימצע הליל 17 .ינרזאי יתנתכ יפכ ישובל שפחתי חכ-ברב 18 .רפאו רפעכ לשמתאו רמחל ינרה 19 .יב ןנבתתו יתדמע יננעת אלו ךילא עושא 20 .ינמטשת ךדי םצעב יל רזכאל ךפהת 21 .הושת ינגגמתו ינביכרת חור-לא ינאשת 22 .יח-לכל דעומ תיבו ינבישת תומ יתעדי-יכ 23 .עוש ןהל ודיפב-םא די-חלשי יעב-אל ךא 24 .ןויבאל ישפנ המגע םוי-השקל יתיכב אל-םא 25 .לפא אביו רואל הלחיאו ער אביו יתיוק בוט יכ 26 .ינע-ימי ינמדק ומד-אלו וחתר יעמ 27 .עושא להקב יתמק המח אלב יתכלה רדק 28 .הנעי תונבל ערו םינתל יתייה חא 29 .ברח-ינמ הרח-ימצעו ילעמ רחש ירוע 30 .םיכב לוקל יבגעו ירנכ לבאל יהיו 31