Job chapter 31 קרפ בויא .הלותב-לע ןנובתא המו יניעל יתרכ תירב 1 .םימרממ ידש תלחנו לעממ הולא קלח המו 2 .ןוא ילעפל רכנו לועל דיא-אלה 3 .רופסי ידעצ-לכו יכרד הארי אוה-אלה 4 .ילגר המרמ-לע שחתו אוש-םע יתכלה-םא 5 .יתמת הולא עדיו קדצ-ינזאמב ינלקשי 6 .םואמ קבד יפכבו יבל ךלה יניע רחאו ךרדה ינמ ירשא הטת םא 7 .ושרשי יאצאצו לכאי רחאו הערזא 8 .יתברא יער חתפ-לעו השא-לע יבל התפנ-םא 9 .ןירחא ןוערכי הילעו יתשא רחאל ןחטת 10 .םילילפ ןוע איהו המז אוה-יכ 11 .שרשת יתאובת-לכבו לכאת ןודבא-דע איה שא יכ 12 .ידמע םברב יתמאו ידבע טפשמ סאמא-םא 13 .ונבישא המ דקפי-יכו לא םוקי-יכ השעא המו 14 .דחא םחרב וננכיו והשע ינשע ןטבב-אלה 15 .הלכא הנמלא יניעו םילד ץפחמ ענמא-םא 16 .הנממ םותי לכא-אלו ידבל יתפ לכאו 17 .הנחנא ימא ןטבמו באכ ינלדג ירוענמ יכ 18 .ןויבאל תוסכ ןיאו שובל ילבמ דבוא הארא-םא 19 .םמחתי ישבכ זגמו וצלח ינוכרב אל-םא 20 .יתרזע רעשב הארא-יכ ידי םותי-לע יתופינה-םא 21 .רבשת הנקמ יערזאו לופת המכשמ יפתכ 22 .לכוא אל ותאשמו לא דיא ילא דחפ יכ 23 .יחטבמ יתרמא םתכלו ילסכ בהז יתמש-םא 24 .ידי האצמ ריבכ-יכו יליח בר-יכ חמשא-םא 25 .ךלה רקי חריו להי יכ רוא הארא-םא 26 .יפל ידי קשתו יבל רתסב תפיו 27 .לעממ לאל יתשחכ-יכ ילילפ ןוע אוה-םג 28 .ער ואצמ-יכ יתררעתהו יאנשמ דיפב חמשא-םא 29 .ושפנ הלאב לאשל יכח אטחל יתתנ-אלו 30 .עבשנ אל ורשבמ ןתי-ימ ילהא יתמ ורמא אל-םא 31 .חתפא חראל יתלד רג ןילי-אל ץוחב 32 .ינוע יבחב ןומטל יעשפ םדאכ יתיסכ-םא 33 .חתפ אצא-אל םדאו ינתחי תוחפשמ-זובו הבר ןומה ץורעא יכ 34 .יביר שיא בתכ רפסו יננעי ידש יות-ןה יל עמש יל-ןתי ימ 35 .יל תורטע ונדנעא ונאשא ימכש-לע אל-םא 36 .ונברקא דיגנ-ומכ ונדיגא ידעצ רפסמ 37 .ןויכבי הימלת דחיו קעזת יתמדא ילע-םא 38 .יתחפה הילעב שפנו ףסכ-ילב יתלכא החכ-םא 39 .בויא ירבד ומת השאב הרעש-תחתו חוח אצי הטח תחת 40