Job chapter 33 קרפ בויא .הניזאה ירבד-לכו ילמ בויא אנ-עמש םלואו 1 .יכחב ינושל הרבד יפ יתחתפ אנ-הנה 2 .וללמ רורב יתפש תעדו ירמא יבל-רשי 3 .יניחת ידש תמשנו ינתשע לא-חור 4 .הבציתה ינפל הכרע ינבישה לכות-םא 5 .ינא-םג יתצרק רמחמ לאל ךיפכ ינא-ןה 6 .דבכי-אל ךילע יפכאו ךתעבת אל יתמא הנה 7 .עמשא ןילמ לוקו ינזאב תרמא ךא 8 .יל ןוע אלו יכנא ףח עשפ ילב ינא ךז 9 .ול ביואל ינבשחי אצמי ילע תואונת ןה 10 .יתחרא-לכ רמשי ילגר דסב םשי 11 .שונאמ הולא הברי-יכ ךנעא תקדצ-אל תאז-ןה 12 .הנעי-אל וירבד-לכ יכ תוביר וילא עודמ 13 .הנרושי אל םיתשבו לא-רבדי תחאב-יכ 14 .בכשמ ילע תומונתב םישנא-לע המדרת לפנב הליל ןויזח םולחב 15 .םתחי םרסמבו םישנא ןזא הלגי זא 16 .הסכי רבגמ הוגו השעמ םדא ריסהל 17 .חלשב רבעמ ותיחו תחש-ינמ ושפנ ךשחי 18 .ןתא וימצע בירו ובכשמ-לע בואכמב חכוהו 19 .הואת לכאמ ושפנו םחל ותיח ותמהזו 20 .ואר אל ויתומצע יפשו יארמ ורשב לכי 21 .םיתממל ותיחו ושפנ תחשל ברקתו 22 .ורשי םדאל דיגהל ףלא-ינמ דחא ץילמ ךאלמ וילע שי-םא 23 .רפכ יתאצמ תחש תדרמ והעדפ רמאיו וננחיו 24 .וימולע ימיל בושי רענמ ורשב שפטר 25 .ותקדצ שונאל בשיו העורתב וינפ אריו והצריו הולא-לא רתעי 26 .יל הוש-אלו יתיועה רשיו יתאטח רמאיו םישנא-לע רשי 27 .הארת רואב יתיחו תחשב רבעמ ישפנ הדפ 28 .רבג-םע שולש םימעפ לא-לעפי הלא-לכ-ןה 29 .םייחה רואב רואל תחש-ינמ ושפנ בישהל 30 .רבדא יכנאו שרחה יל-עמש בויא בשקה 31 .ךקדצ יתצפח-יכ רבד ינבישה ןילמ-שי-םא 32 .המכח ךפלאאו שרחה יל-עמש התא ןיא-םא 33