Job chapter 35 קרפ בויא .רמאיו והילא ןעיו 1 .לאמ יקדצ תרמא טפשמל תבשח תאזה 2 .יתאטחמ ליעא-המ ךל-ןכסי-המ רמאת-יכ 3 .ךמע ךיער-תאו ןילמ ךבישא ינא 4 .ךממ והבג םיקחש רושו הארו םימש טבה 5 .ול-השעת-המ ךיעשפ וברו וב-לעפת-המ תאטח-םא 6 .חקי ךדימ-המ וא ול-ןתת-המ תקדצ-םא 7 .ךתקדצ םדא-ןבלו ךעשר ךומכ-שיאל 8 .םיבר עורזמ ועושי וקיעזי םיקושע ברמ 9 .הלילב תורמז ןתנ ישע הולא היא רמא-אלו 10 .ונמכחי םימשה ףועמו ץרא תומהבמ ונפלמ 11 .םיער ןואג ינפמ הנעי אלו וקעצי םש 12 .הנרושי אל ידשו לא עמשי-אל אוש-ךא 13 .ול ללוחתו וינפל ןיד ונרושת אל רמאת-יכ ףא 14 .דאמ שפב עדי-אלו ופא דקפ ןיא-יכ התעו 15 .רבכי ןילמ תעד-ילבב והיפ-הצפי לבה בויאו 16