Job chapter 38 קרפ בויא .רמאיו הרעסהנמ בויא-תא הוהי-ןעיו 1 .תעד-ילב ןילמב הצע ךישחמ הז ימ 2 .ינעידוהו ךלאשאו ךיצלח רבגכ אנ-רזא 3 .הניב תעדי-םא דגה ץרא-ידסיב תייה הפיא 4 .וק הילע הטנ-ימ וא עדת יכ הידממ םש-ימ 5 .התנפ ןבא הרי-ימ וא ועבטה הינדא המ-לע 6 .םיהלא ינב-לכ ועיריו רקב יבכוכ דחי-ןרב 7 .אצי םחרמ וחיגב םי םיתלדב ךסיו 8 .ותלתח לפרעו ושבל ןנע ימושב 9 .םיתלדו חירב םישאו יקח וילע רבשאו 10 .ךילג ןואגב תישי-אפו ףיסת אלו אובת הפ-דע רמאו 11 .ומקמ רחש התעדי רקב תיוצ ךימימה 12 .הנממ םיעשר ורעניו ץראה תופנכב זחאל 13 .שובל ומכ ובציתיו םתוח רמחכ ךפהתת 14 .רבשת המר עורזו םרוא םיעשרמ ענמיו 15 .תכלהתה םוהת רקחבו םי-יכבנ-דע תאבה 16 .הארת תומלצ ירעשו תומ-ירעש ךל ולגנה 17 .הלכ תעדי-םא דגה ץרא-יבחר-דע תננבתה 18 .ומקמ הז-יא ךשחו רוא-ןכשי ךרדה הז-יא 19 .ותיב תוביתנ ןיבת-יכו ולובג-לא ונחקת יכ 20 .םיבר ךימי רפסמו דלות זא-יכ תעדי 21 .הארת דרב תורצאו גלש תורצא-לא תאבה 22 .המחלמו ברק םויל רצ-תעל יתכשח-רשא 23 .ץרא-ילע םידק ץפי רוא קלחי ךרדה הז-יא 24 .תולק זיזחל ךרדו הלעת ףטשל גלפ-ימ 25 .וב םדא-אל רבדמ שיא-אל ץרא-לע ריטמהל 26 .אשד אצמ חימצהלו האשמו האש עיבשהל 27 .לט-ילגא דילוה-ימ וא בא רטמל-שיה 28 .ודלי ימ םימש רפכו חרקה אצי ימ ןטבמ 29 .ודכלתי םוהת ינפו ואבחתי םימ ןבאכ 30 .חתפת ליסכ תוכשמ-וא המיכ תונדעמ רשקתה 31 .םחנת הינב-לע שיעו ותעב תורזמ איצתה 32 .ץראב ורטשמ םישת-םא םימש תוקח תעדיה 33 .ךסכת םימ-תעפשו ךלוק בעל םירתה 34 .וננה ךל ורמאיו וכליו םיקרב חלשתה 35 .הניב יוכשל ןתנ-ימ וא המכח תוחטב תש-ימ 36 .ביכשי ימ םימש ילבנו המכחב םיקחש רפסי-ימ 37 .וקבדי םיבגרו קצומל רפע תקצב 38 .אלמת םיריפכ תיחו ףרט איבלל דוצתה 39 .ברא-ומל הכסב ובשי תונועמב וחשי-יכ 40 .לכא-ילבל ועתי ועושי לא-לא ודלי-יכ ודיצ ברעל ןיכי ימ 41