Job chapter 39 קרפ בויא .רמשת תוליא ללח עלס-ילעי תדל תע תעדיה 1 .הנתדל תע תעדיו הנאלמת םיחרי רפסת 2 .הנחלשת םהילבח הנחלפת ןהידלי הנערכת 3 .ומל ובש-אלו ואצי רבב וברי םהינב ומלחי 4 .חתפ ימ דורע תורסמו ישפח ארפ חלש-ימ 5 .החלמ ויתונכשמו ותיב הברע יתמש-רשא 6 .עמשי אל שגונ תואשת הירק ןומהל קחשי 7 .שורדי קורי-לכ רחאו והערמ םירה רותי 8 .ךסובא-לע ןילי-םא ךדבע םיר הבאיה 9 .ךירחא םיקמע דדשי-םא ותבע םלתב םיר-רשקתה 10 .ךעיגי וילא בזעתו וחכ בר-יכ וב-חטבתה 11 .ףסאי ךנרגו ךערז בושי-יכ וב ןימאתה 12 .הצנו הדיסח הרבא-םא הסלענ םיננר-ףנכ 13 .םמחת רפע-לעו היצב ץראל בזעת-יכ 14 .השודת הדשה תיחו הרוזת לגר-יכ חכשתו 15 .דחפ-ילב העיגי קירל הל-אלל הינב חישקה 16 .הניבב הל קלח-אלו המכח הולא השה-יכ 17 .ובכרלו סוסל קחשת אירמת םורמב תעכ 18 .המער וראוצ שיבלתה הרובג סוסל ןתתה 19 .המיא ורחנ דוה הבראכ ונשיערתה 20 .קשנ-תארקל אצי חכב שישיו קמעב ורפחי 21 .ברח-ינפמ בושי-אלו תחי אלו דחפל קחשי 22 .ןודיכו תינח בהל הפשא הנרת וילע 23 .רפוש לוק-יכ ןימאי-אלו ץרא-אמגי זגרו שערב 24 .העורתו םירש םער המחלמ חירי קוחרמו חאה רמאי רפש ידב 25 .ןמיתל ופנכ שרפי ץנ-רבאי ךתניבמה 26 .ונק םירי יכו רשנ היבגי ךיפ-לע-םא 27 .הדוצמו עלס-ןש-לע ןנלתיו ןכשי עלס 28 .וטיבי ויניע קוחרמל לכא-רפח םשמ 29 .אוה םש םיללח רשאבו םד-ועלעי וחרפאו 30