Job chapter 40 קרפ בויא .רמאיו בויא-תא הוהי ןעיו 1 .הננעי הולא חיכומ רוסי ידש-םע ברה 2 .רמאיו הוהי-תא בויא ןעיו 3 .יפ-ומל יתמש ידי ךבישא המ יתלק ןה 4 .ףיסוא אלו םיתשו הנעא אלו יתרבד תחא 5 .רמאיו הרעסנמ בויא-תא הוהי-ןעיו 6 .ינעידוהו ךלאשא ךיצלח רבגכ אנ-רזא 7 .קדצת ןעמל ינעישרת יטפשמ רפת ףאה 8 .םערת והמכ לוקבו ךל לאכ עורז-םאו 9 .שבלת רדהו דוהו הבגו ןואג אנ הדע 10 .והליפשהו האג-לכ הארו ךפא תורבע ץפה 11 .םתחת םיעשר ךדהו והעינכה האג-לכ האר 12 .ןומטב שבח םהינפ דחי רפעב םנמט 13 .ךנימי ךל עשות-יכ ךדוא ינא-םגו 14 .לכאי רקבכ ריצח ךמע יתישע-רשא תומהב אנ-הנה 15 .ונטב ירירשב ונאו וינתמב וחכ אנ-הנה 16 .וגרשי ודחפ ידיג זרא-ומכ ובנז ץפחי 17 .לזרב ליטמכ וימרג השוחנ יקיפא וימצע 18 .וברח שגי ושעה לא-יכרד תישאר אוה 19 .םש-וקחשי הדשה תיח-לכו ול-ואשי םירה לוב-יכ 20 .הצבו הנק רתסב בכשי םילאצ-תחת 21 .לחנ-יברע והובסי וללצ םילאצ והכסי 22 .והיפ-לא ןדרי חיגי-יכ חטבי זופחי אל רהנ קשעי ןה 23 .ףא-בקני םישקומב ונחקי ויניעב 24 .ונשל עיקשת לבחבו הכחב ןתיול ךשמת 25 .ויחל בוקת חוחבו ופאב ןומגא םישתה 26 .תוכר ךילא רבדי-םא םינונחת ךילא הבריה 27 .םלוע דבעל ונחקת ךמע תירב תרכיה 28 .ךיתורענל ונרשקתו רופצכ וב-קחשתה 29 .םינענכ ןיב והוצחי םירבח וילע ורכי 30 .ושאר םיגד לצלצבו ורוע תוכשב אלמתה 31 .ףסות-לא המחלמ רכז ךפכ וילע-םיש 32