Job chapter 42 קרפ בויא .רמאיו הוהי-תא בויא ןעיו 1 .המזמ ךממ רצבי-אלו לכות לכ-יכ תעדי 2 אלו ינממ תואלפנ ןיבא אלו יתדגה ןכל תעד ילב הצע םילעמ הז ימ 3 .עדא .ינעידוהו ךלאשא רבדא יכנאו אנ-עמש 4 .ךתאר יניע התעו ךיתעמש ןזא-עמשל 5 .רפאו רפע-לע יתמחנו סאמא ןכ-לע 6 זפילא-לא הוהי רמאיו בויא-לא הלאה םירבדה-תא הוהי רבד רחא יהיו 7 .בויא ידבעכ הנוכנ ילא םתרבד אל יכ ךיער ינשבו ךב יפא הרח ינמיתה םתילעהו בויא ידבע-לא וכלו םיליא העבשו םירפ-העבש םכל-וחק התעו 8 תושע יתלבל אשא וינפ-םא יכ םכילע ללפתי ידבע בויאו םכדעב הלוע .בויא ידבעכ הנוכנ ילא םתרבד אל יכ הלבנ םכמע רבד רשאכ ושעיו יתמענה רפצ יחושה דדלבו ינמיתה זפילא וכליו 9 .בויא ינפ-תא הוהי אשיו הוהי םהילא רשא-לכ-תא הוהי ףסיו והער דעב וללפתהב בויא תיבש-תא בש הוהיו 10 .הנשמל בויאל םחל ומע ולכאיו םינפל ויעדי-לכו ויתיחא-לכו ויחא-לכ וילא ואביו 11 -ונתיו וילע הוהי איבה-רשא הערה-לכ לע ותא ומחניו ול ודניו ותיבב .דחא בהז םזנ שיאו תחא הטישק שיא ול ןאצ ףלא רשע העברא ול-יהיו ותשארמ בויא תירחא-תא ךרב הוהיו 12 .תונותא ףלאו רקב דמצ-ףלאו םילמג םיפלא תששו .תונב שולשו םינב הנעבש ול-יהיו 13 .ךופה ןרק תישילשה םשו העיצק תינשה םשו המימי תחאה-םש ארקיו 14 הלחנ םהיבא םהל ןתיו ץראה-לכב בויא תונבכ תופי םישנ אצמנ אלו 15 .םהיחא ךותב וינב ינב-תאו וינב-תא אריו הנש םיעבראו האמ תאז-ירחא בויא יחיו 16 .תורד העברא .םימי עבשו ןקז בויא תמיו 17