Joel chapter 1 קרפ לאוי .לאותפ-ןב לאוי-לא היה רשא הוהי-רבד 1 םאו םכימיב תאז התיהה ץראה יבשוי לכ וניזאהו םינקזה תאז-ועמש 2 .םכיתבא ימיב .רחא רודל םהינבו םהינבל םכינבו ורפס םכינבל הילע 3 .ליסחה לכא קליה רתיו קליה לכא הבראה רתיו הבראה לכא םזגה רתי 4 .םכיפמ תרכנ יכ סיסע-לע ןיי יתש-לכ ולליהו וכבו םירוכש וציקה 5 איבל תועלתמו הירא ינש וינש רפסמ ןיאו םוצע יצרא-לע הלע יוג-יכ 6 .ול .היגירש וניבלה ךילשהו הפשח ףשח הפצקל יתנאתו המשל ינפג םש 7 .הירוענ לעב-לע קש-תרגח הלותבכ ילא 8 .הוהי יתרשמ םינהכה ולבא הוהי תיבמ ךסנו החנמ תרכה 9 .רהצי ללמא שורית שיבוה ןגד דדש יכ המדא הלבא הדש דדש 10 .הדש ריצק דבא יכ הרעש-לעו הטח-לע םימרכ וליליה םירכא ושיבה 11 ושבי הדשה יצע-לכ חופתו רמת-םג ןומר הללמא הנאתהו השיבוה ןפגה 12 .םדא ינב-ןמ ןושש שיבה-יכ יתרשמ םיקשב וניל ואב חבזמ יתרשמ וליליה םינהכה ודפסו ורגח 13 .ךסנו החנמ םכיהלא תיבמ ענמנ יכ יהלא םכיהלא הוהי תיב ץראה יבשי לכ םינקז ופסא הרצע וארק םוצ-ושדק 14 .הוהי-לא וקעזו .אובי ידשמ דשכו הוהי םוי בורק יכ םויל ההא 15 .ליגו החמש וניהלא תיבמ תרכנ לכא וניניע דגנ אולה 16 .ןגד שיבה יכ תורגממ וסרהנ תורצא ומשנ םהיתפרגמ תחת תודרפ ושבע 17 ןאצה ירדע-םג םהל הערמ ןיא יכ רקב ירדע וכבנ המהב החנאנ-המ 18 .ומשאנ .הדשה יצע-לכ הטהל הבהלו רבדמ תואנ הלכא שא יכ ארקא הוהי ךילא 19 תואנ הלכא שאו םימ יקיפא ושבי יכ ךילא גורעת הדש תומהב-םג 20 .רבדמה