Joel chapter 3 קרפ לאוי םכיתונבו םכינב ואבנו רשב-לכ-לע יחור-תא ךופשא ןכ-ירחא היהו 1 .וארי תוניזח םכירוחב ןומלחי תומלח םכינקז .יחור-תא ךופשא המהה םימיב תוחפשה-לעו םידבעה-לע םגו 2 .ןשע תורמיתו שאו םד ץראבו םימשב םיתפומ יתתנו 3 .ארונהו לודגה הוהי םוי אוב ינפל םדל חריהו ךשחל ךפהי שמשה 4 היהת םלשוריבו ןויצ-רהב יכ טלמי הוהי םשב ארקי-רשא לכ היהו 5 .ארק הוהי רשא םידירשבו הוהי רמא רשאכ הטילפ