Joel chapter 4 קרפ לאוי .םלשוריו הדוהי תובש-תא בושא רשא איהה תעבו המהה םימיב הנה יכ 1 -לע םש םמע יתטפשנו טפשוהי קמע-לא םיתדרוהו םיוגה-לכ-תא יתצבקו 2 .וקלח יצרא-תאו םיוגב ורזפ רשא לארשי יתלחנו ימע .ותשיו ןייב ורכמ הדליהו הנוזב דליה ונתיו לרוג ודי ימע-לאו 3 ילע םימלשמ םתא לומגה תשלפ תולילג לכו ןודיצו רצ יל םתא-המ םגו 4 .םכשארב םכלמג בישא הרהמ לק ילע םתא םילמג-םאו .םכילכיהל םתאבה םיבטה ידמחמו םתחקל יבהזו יפסכ-רשא 5 לעמ םקיחרה ןעמל םינויה ינבל םתרכמ םלשורי ינבו הדוהי ינבו 6 .םלובג .םכשארב םכלמג יתבשהו המש םתא םתרכמ-רשא םוקמה-ןמ םריעמ יננה 7 -לא םיאבשל םורכמו הדוהי ינב דיב םכיתונב-תאו םכינב-תא יתרכמו 8 .רבד הוהי יכ קוחר ieb ישנא לכ ולעי ושגי םירובגה וריעה המחלמ ושדק םיוגב תאז-וארק 9 .המחלמה .ינא רובג רמאי שלחה םיחמרל םכיתרמזמו תוברחל םכיתא ותכ 10 .ךירובג הוהי תחנה המש וצבקנו ביבסמ םיוגה-לכ ואבו ושוע 11 םיוגה-לכ-תא טפשל בשא םש יכ טפשוהי קמע-לא םיוגה ולעיו ורועי 12 .ביבסמ הבר יכ םיבקיה וקישה תג האלמ-יכ ודר ואב ריצק לשב יכ לגמ וחלש 13 .םתער .ץורחה קמעב הוהי םוי בורק יכ ץורחה קמעב םינומה םינומה 14 .םהגנ ופסא םיבכוכו ורדק חריו שמש 15 הוהיו ץראו םימש ושערו ולוק ןתי םלשורימו גאשי ןויצמ הוהיו 16 .לארשי ינבל זועמו ומעל הסחמ שדק םלשורי התיהו ישדק-רה ןויצב ןכש םכיהלא הוהי ינא יכ םתעדיו 17 .דוע הב-ורבעי-אל םירזו יקיפא-לכו בלח הנכלת תועבגהו סיסע םירהה ופטי אוהה םויב היהו 18 .םיטשה לחנ-תא הקשהו אצי הוהי תיבמ ןיעמו םימ וכלי הדוהי -רשא הדוהי ינב סמחמ היהת הממש רבדמל םודאו היהת הממשל םירצמ 19 .םצראב איקנ-םד וכפש .רודו רודל םלשוריו בשת םלועל הדוהיו 20 .ןויצב ןכש הוהיו יתיקנ-אל םמד יתיקנו 21