Jonah chapter 1 קרפ הנוי .רמאל יתמא-ןב הנוי-לא הוהי-רבד יהיו 1 .ינפל םתער התלע-יכ הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ-לא ךל םוק 2 האב הינא אצמיו ופי דריו הוהי ינפלמ השישרת חרבל הנוי םקיו 3 .הוהי ינפלמ השישרת םהמע אובל הב דריו הרכש ןתיו שישרת הבשח הינאהו םיב לודג-רעס יהיו םיה-לא הלודג-חור ליטה הוהיו 4 .רבשהל -לא הינאב רשא םילכה-תא ולטיו ויהלא-לא שיא וקעזיו םיחלמה וארייו 5 .םדריו בכשיו הניפסה יתכרי-לא דרי הנויו םהילעמ לקהל םיה ילוא ךיהלא-לא ארק םוק םדרנ ךל-המ ול רמאיו לבחה בר וילא ברקיו 6 .דבאנ אלו ונל םיהלאה תשעתי תאזה הערה ימלשב העדנו תולרוג הליפנו וכל והער-לא שיא ורמאיו 7 .הנוי-לע לרוגה לפיו תולרוג ולפיו ונל ךתכאלמ-המ ונל תאזה הערה-ימל רשאב ונל אנ-הדיגה וילא ורמאיו 8 .התא םע הזמ-יאו ךצרא המ אובת ןיאמו -תא השע-רשא ארי ינא םימשה יהלא הוהי-תאו יכנא ירבע םהילא רמאיו 9 .השביה-תאו םיה ועדי-יכ תישע תאז-המ וילא ורמאיו הלודג הארי םישנאה וארייו 10 .םהל דיגה יכ חרב אוה הוהי ינפלמ-יכ םישנאה .רעסו ךלוה םיה יכ ונילעמ םיה קתשיו ךל השענ-המ וילא ורמאיו 11 עדוי יכ םכילעמ םיה קתשיו םיה-לא ינליטהו ינואש םהילא רמאיו 12 .םכילע הזה לודגה רעסה ילשב יכ ינא רעסו ךלוה םיה יכ ולכי אלו השביה-לא בישהל םישנאה ורתחיו 13 .םהילע -לאו הזה שיאה שפנב הדבאנ אנ-לא הוהי הנא ורמאיו הוהי-לא וארקיו 14 .תישע תצפח רשאכ הוהי התא-יכ איקנ םד ונילע ןתת .ופעזמ םיה דמעיו םיה-לא והלטיו הנוי-תא ואשיו 15 ורדיו הוהיל חבז-וחבזיו הוהי-תא הלודג הארי םישנאה וארייו 16 .םירדנ