Jonah chapter 2 קרפ הנוי םימי השלש גדה יעמב הנוי יהיו הנוי-תא עלבל לודג גד הוהי ןמיו 1 .תוליל השלשו .הגדה יעממ ויהלא הוהי-לא הנוי ללפתיו 2 .ילוק תעמש יתעוש לואש ןטבמ יננעיו הוהי-לא יל הרצמ יתארק רמאיו 3 ילע ךילגו ךירבשמ-לכ ינבבסי רהנו םימי בבלב הלוצמ ינכילשתו 4 .ורבע .ךשדק לכיה-לא טיבהל ףיסוא ךא ךיניע דגנמ יתשרגנ יתרמא ינאו 5 .ישארל שובח ףוס ינבבסי םוהת שפנ-דע םימ ינופפא 6 הוהי ייח תחשמ לעתו םלועל ידעב היחרב ץראה יתדרי םירה יבצקל 7 .יהלא .ךשדק לכיה-לא יתלפת ךילא אובתו יתרכז הוהי-תא ישפנ ילע ףטעתהב 8 .ובזעי םדסח אוש-ילבה םירמשמ 9 .הוהיל התעושי המלשא יתרדנ רשא ךל-החבזא הדות לוקב ינאו 10 .השביה-לא הנוי-תא אקיו גדל הוהי רמאיו 11