Jonah chapter 3 קרפ הנוי .רמאל תינש הנוי-לא הוהי-רבד יהיו 1 רבד יכנא רשא האירקה-תא הילא ארקו הלודגה ריעה הונינ-לא ךל םוק 2 .ךילא הלודג-ריע התיה הונינו הוהי רבדכ הונינ-לא ךליו הנוי םקיו 3 .םימי תשלש ךלהמ midl`l םוי םיעברא דוע רמאיו ארקיו דחא םוי ךלהמ ריעב אובל הנוי לחיו 4 .תכפהנ הונינו -דעו םלודגמ םיקש ושבליו םוצ-וארקיו םיהלאב הונינ ישנא ונימאיו 5 .םנטק קש סכיו וילעמ ותרדא רבעיו ואסכמ םקיו הונינ ךלמ-לא רבדה עגיו 6 .רפאה-לע בשיו רקבה המהבהו םדאה רמאל וילדגו ךלמה םעטמ הונינב רמאיו קעזיו 7 .ותשי-לא םימו וערי-לא המואמ ומעטי-לא ןאצהו וכרדמ שיא ובשיו הקזחב םיהלא-לא וארקיו המהבהו םדאה םיקש וסכתיו 8 .םהיפכב רשא סמחה-ןמו הערה .דבאנ אלו ופא ןורחמ בשו םיהלאה םחנו בושי עדוי-ימ 9 הערה-לע םיהלאה םחניו הערה םכרדמ ובש-יכ םהישעמ-תא םיהלאה אריו 10 .השע אלו םהל-תושעל רבד-רשא