Jonah chapter 4 קרפ הנוי .ול רחיו הלודג הער הנוי-לא עריו 1 יתמדא-לע יתויה-דע ירבד הז-אולה הוהי הנא רמאיו הוהי-לא ללפתיו 2 םיפא ךרא םוחרו ןונח-לא התא יכ יתעדי יכ השישרת חרבל יתמדק ןכ-לע .הערה-לע םחנו דסח-ברו .ייחמ יתומ בוט יכ ינממ ישפנ-תא אנ-חק הוהי התעו 3 .ךל הרח בטיהה הוהי רמאיו 4 היתחת בשיו הכס םש ול שעיו ריעל םדקמ בשיו ריעה-ןמ הנוי אציו 5 .ריעב היהי-המ הארי רשא דע לצב ליצהל ושאר-לע לצ תויהל הנויל לעמ לעיו ןויקיק םיהלא-הוהי ןמיו 6 .הלודג החמש ןויקיקה-לע הנוי חמשיו ותערמ ול .שבייו ןויקיקה-תא ךתו תרחמל רחשה תולעב תעלות םיהלאה ןמיו 7 שאר-לע שמשה ךתו תישירח םידק חור םיהלא ןמיו שמשה חרזכ יהיו 8 .ייחמ יתומ בוט רמאיו תומל ושפנ-תא לאשיו ףלעתיו הנוי יל-הרח בטיה רמאיו ןויקיקה-לע ךל-הרח בטיהה הנוי-לא םיהלא רמאיו 9 .תומ-דע -ןבש ותלדג אלו וב תלמע-אל רשא ןויקיקה-לע תסח התא הוהי רמאיו 10 .דבא הליל-ןבו היה הליל הרשע-םיתשמ הברה הב-שי רשא הלודגה ריעה הונינ-לע סוחא אל ינאו 11 .הבר המהבו ולאמשל ונימי-ןיב עדי-אל רשא םדא ובר