Joshua chapter 1 קרפ עשוהי תרשמ ןונ-ןב עשוהי-לא הוהי רמאיו הוהי דבע השמ תומ ירחא יהיו 1 .רמאל השמ ץראה-לא הזה םעה-לכו התא הזה ןדריה-תא רבע םוק התעו תמ ידבע השמ 2 .לארשי ינבל םהל ןתנ יכנא רשא .השמ-לא יתרבד רשאכ ויתתנ םכל וב םכלגר-ףכ ךרדת רשא םוקמ-לכ 3 -דעו םיתחה ץרא לכ תרפ-רהנ לודגה רהנה-דעו הזה ןונבלהו רבדמהמ 4 .םכלובג היהי שמשה אובמ לודגה םיה אל ךמע היהא השמ-םע יתייה רשאכ ךייח ימי לכ ךינפל שיא בציתי-אל 5 .ךבזעא אלו ךפרא םתובאל יתעבשנ-רשא ץראה-תא הזה םעה-תא ליחנת התא יכ ץמאו קזח 6 .םהל תתל רוסת-לא ידבע השמ ךוצ רשא הרותה-לככ תושעל רמשל דאמ ץמאו קזח קר 7 .ךלת רשא לכב ליכשת ןעמל לואמשו ןימי ונממ רמשת ןעמל הלילו םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה רפס שומי-אל 8 .ליכשת זאו ךכרד-תא חילצת זא-יכ וב בותכה-לככ תושעל לכב ךיהלא הוהי ךמע יכ תחת-לאו ץרעת-לא ץמאו קזח ךיתיוצ אולה 9 .ךלת רשא .רמאל םעה ירטש-תא עשוהי וציו 10 תשלש דועב יכ הדיצ םכל וניכה רמאל םעה-תא ווצו הנחמה ברקב ורבע 11 םכיהלא הוהי רשא ץראה-תא תשרל אובל הזה ןדריה-תא םירבע םתא םימי .התשרל םכל ןתנ .רמאל עשוהי רמא השנמה טבש יצחלו ידגלו ינבוארלו 12 חינמ םכיהלא הוהי רמאל הוהי-דבע השמ םכתא הוצ רשא רבדה-תא רוכז 13 .תאזה ץראה-תא םכל ןתנו םכל םתאו ןדריה רבעב השמ םכל ןתנ רשא ץראב ובשי םכינקמו םכפט םכישנ 14 .םתוא םתרזעו ליחה ירובג לכ םכיחא ינפל םישמח ורבעת הוהי-רשא ץראה-תא המה-םג ושריו םככ םכיחאל הוהי חיני-רשא דע 15 השמ םכל ןתנ רשא התוא םתשריו םכתשרי ץראל םתבשו םהל ןתנ םכיהלא .שמשה חרזמ ןדריה רבעב הוהי דבע ונחלשת רשא-לכ-לאו השענ ונתיוצ-רשא לכ רמאל עשוהי-תא ונעיו 16 .ךלנ ךמע ךיהלא הוהי היהי קר ךילא עמשנ ןכ השמ-לא ונעמש-רשא לככ 17 .השמ-םע היה רשאכ תמוי ונוצת-רשא לכל ךירבד-תא עמשי-אלו ךיפ-תא הרמי-רשא שיא-לכ 18 .ץמאו קזח קר