Joshua chapter 3 קרפ עשוהי ינב-לכו אוה ןדריה-דע ואביו םיטשהמ ועסיו רקבב עשוהי םכשיו 1 .ורבעי םרט םש ונליו לארשי .הנחמה ברקב םירטשה ורבעיו םימי תשלש הצקמ יהיו 2 םינהכהו םכיהלא הוהי-תירב ןורא תא םכתוארכ רמאל םעה-תא ווציו 3 .וירחא םתכלהו םכמוקממ ועסת םתאו ותא םיאשנ םיולה ןעמל וילא וברקת-לא הדמב המא םיפלאכ וניבו םכיניב היהי קוחר ךא 4 .םושלש לומתמ ךרדב םתרבע אל יכ הב-וכלת רשא ךרדה-תא ועדת-רשא .תואלפנ םכברקב הוהי השעי רחמ יכ ושדקתה םעה-לא עשוהי רמאיו 5 םעה ינפל ורבעו תירבה ןורא-תא ואש רמאל םינהכה-לא עשוהי רמאיו 6 .םעה ינפל וכליו תירבה ןורא-תא ואשיו רשא לארשי-לכ יניעב ךלדג לחא הזה םויה עשוהי-לא הוהי רמאיו 7 .ךמע היהא השמ-םע יתייה רשאכ יכ ןועדי ימ הצק-דע םכאבכ רמאל תירבה-ןורא יאשנ םינהכה-תא הוצת התאו 8 .ודמעת ןדריב ןדריה .םכיהלא הוהי ירבד-תא ועמשו הנה ושג לארשי ינב-לא עשוהי רמאיו 9 -תא םכינפמ שירוי שרוהו םכברקב יח לא יכ ןועדת תאזב עשוהי רמאיו 10 .יסוביהו ירמאהו ישגרגה-תאו יזרפה-תאו יוחה-תאו יתחה-תאו ינענכה .ןדריב םכינפל רבע ץראה-לכ ןודא תירבה ןורא הנה 11 .טבשל דחא-שיא דחא-שיא לארשי יטבשמ שיא רשע ינש םכל וחק התעו 12 ימב ץראה-לכ ןודא הוהי ןורא יאשנ םינהכה ילגר תופכ חונכ היהו 13 .דחא דנ ודמעיו הלעמלמ םידריה םימה ןותרכי ןדריה ימ ןדריה תירבה ןוראה יאשנ םינהכהו ןדריה-תא רבעל םהילהאמ םעה עסנב יהיו 14 .םעה ינפל הצקב ולבטנ ןוראה יאשנ םינהכה ילגרו ןדריה-דע ןוראה יאשנ אובכו 15 .ריצק ימי לכ ויתודג-לכ-לע אלמ ןדריהו םימה רשא ריעה םדאב דאמ קחרה דחא-דנ ומק הלעמלמ םידריה םימה ודמעיו 16 דגנ ורבע םעהו ותרכנ ומת חלמה-םי הברעה םי לע םידריהו ןתרצ דצמ .וחירי -לכו ןכה ןדריה ךותב הברחב הוהי-תירב ןוראה יאשנ םינהכה ודמעיו 17 .ןדריה-תא רבעל יוגה-לכ ומת-רשא דע הברחב םירבע לארשי