Joshua chapter 4 קרפ עשוהי עשוהי-לא הוהי רמאיו ןדריה-תא רובעל יוגה-לכ ומת-רשאכ יהיו 1 .רמאל .טבשמ דחא-שיא דחא-שיא םישנא רשע םינש םעה-ןמ םכל וחק 2 ןיכה םינהכה ילגר בצממ ןדריה ךותמ הזמ םכל-ואש רמאל םתוא ווצו 3 ונילת-רשא ןולמב םתוא םתחנהו םכמע םתוא םתרבעהו םינבא הרשע-םיתש .הלילה וב -שיא דחא-שיא לארשי ינבמ ןיכה רשא שיא רשעה םינש-לא עשוהי ארקיו 4 .טבשמ דחא ןדריה ךות-לא םכיהלא הוהי ןורא ינפל ורבע עשוהי םהל רמאיו 5 .לארשי-ינב יטבש רפסמל ומכש-לע תחא ןבא שיא םכל ומירהו םינבאה המ רמאל רחמ םכינב ןולאשי-יכ םכברקב תוא תאז היהת ןעמל 6 .םכל הלאה ורבעב הוהי-תירב ןורא ינפמ ןדריה ימימ ותרכנ רשא םהל םתרמאו 7 -דע לארשי ינבל ןורכזל הלאה םינבאה ויהו ןדריה ימ ותרכנ ןדריב .mler ךותמ םינבא הרשע-יתש ואשיו עשוהי הוצ רשאכ לארשי-ינב ןכ-ושעיו 8 םמע םורבעיו לארשי-ינב יטבש רפסמל עשוהי-לא הוהי רבד רשאכ ןדריה .םש םוחניו ןולמה-לא םינהכה ילגר בצמ תחת ןדריה ךותב עשוהי םיקה םינבא הרשע םיתשו 9 .הזה םויה דע םש ויהיו תירבה ןורא יאשנ הוצ-רשא רבדה-לכ םת דע ןדריה ךותב םידמע ןוראה יאשנ םינהכהו 10 םעה ורהמיו עשוהי-תא השמ הוצ-רשא לככ םעה-לא רבדל עשוהי-תא הוהי .ורבעיו .םעה ינפל םינהכהו הוהי-ןורא רבעיו רובעל םעה-לכ םת-רשאכ יהיו 11 לארשי ינב ינפל םישמח השנמה טבש יצחו דג-ינבו ןבואר-ינב ורבעיו 12 .השמ םהילא רבד רשאכ .וחירי תוברע לא המחלמל הוהי ינפל ורבע אבצה יצולח ףלא םיעבראכ 13 רשאכ ותא ואריו לארשי-לכ יניעב עשוהי-תא הוהי לדג אוהה םויב 14 .וייח ימי-לכ השמ-תא וארי .רמאל עשוהי-לא הוהי רמאיו 15 .ןדריה-ןמ ולעיו תודעה ןורא יאשנ םינהכה-תא הוצ 16 .ןדריה-ןמ ולע רמאל םינהכה-תא עשוהי וציו 17 תופכ וקתנ ןדריה ךותמ הוהי-תירב ןורא יאשנ םינהכה תולעב יהיו 18 -לע םושלש-לומתכ וכליו םמוקמל ןדריה-ימ ובשיו הברחה לא םינהכה ילגר .ויתודג-לכ חרזמ הצקב לגלגב ונחיו ןושארה שדחל רושעב ןדריה-ןמ ולע םעהו 19 .וחירי עשוהי םיקה ןדריה-ןמ וחקל רשא הלאה םינבאה הרשע םיתש תאו 20 .לגלגב רמאל םתובא-תא רחמ םכינב ןולאשי רשא רמאל לארשי ינב-לא רמאיו 21 .הלאה םינבאה המ .הזה ןדריה-תא לארשי רבע השביב רמאל םכינב-תא םתעדוהו 22 השע רשאכ םכרבע-דע םכינפמ ןדריה ימ-תא םכיהלא הוהי שיבוה-רשא 23 .ונרבע-דע ונינפמ שיבוה-רשא ףוס-םיל םכיהלא הוהי -תא םתארי ןעמל איה הקזח יכ הוהי די-תא ץראה ימע-לכ תעד ןעמל 24 .םימיה-לכ םכיהלא הוהי