Joshua chapter 5 קרפ עשוהי ינענכה יכלמ-לכו המי ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ-לכ עמשכ יהיו 1 -דע לארשי-ינב ינפמ ןדריה ימ-תא הוהי שיבוה-רשא תא םיה-לע רשא .לארשי-ינב ינפמ חור דוע םב היה-אלו םבבל סמיו ונרבע -ינב-תא למ בושו םירצ תוברח ךל השע עשוהי-לא הוהי רמא איהה תעב 2 .תינש לארשי .תולרעה תעבג-לא לארשי ינב-תא למיו םירצ תוברח עשוהי ול-שעיו 3 ישנא לכ םירכזה םירצממ אציה םעה-לכ עשוהי למ-רשא רבדה הזו 4 .םירצממ םתאצב ךרדב רבדמב ותמ המחלמה םתאצב ךרדב רבדמב םידליה םעה-לכו םיאציה םעה-לכ ויה םילמ-יכ 5 .ולמ-אל םירצממ המחלמה ישנא יוגה-לכ םת-דע רבדמב לארשי-ינב וכלה הנש םיעברא יכ 6 יתלבל םהל הוהי עבשנ רשא הוהי לוקב ועמש-אל רשא םירצממ םיאציה .שבדו בלח תבז ץרא ונל תתל םתובאל הוהי עבשנ רשא ץראה-תא םתוארה םתוא ולמ-אל יכ ויה םילרע-יכ עשוהי למ םתא םתחת םיקה םהינב-תאו 7 .ךרדב .םתויח דע הנחמב םתחת ובשיו לומהל יוגה-לכ ומת-רשאכ יהיו 8 םש ארקיו םכילעמ םירצמ תפרח-תא יתולג םויה עשוהי-לא הוהי רמאיו 9 .הזה םויה דע לגלג אוהה םוקמה ברעב שדחל םוי רשע העבראב חספה-תא ושעיו לגלגב לארשי-ינב ונחיו 10 .וחירי תוברעב .הזה םויה םצעב יולקו תוצמ חספה תרחממ ץראה רובעמ ולכאיו 11 ןמ לארשי ינבל דוע היה-אלו ץראה רובעמ םלכאב תרחממ ןמה תבשיו 12 .איהה הנשב ןענכ ץרא תאובתמ ולכאיו ודגנל דמע שיא-הנהו אריו ויניע אשיו וחיריב עשוהי תויהב יהיו 13 .ונירצל-םא התא ונלה ול רמאיו וילא עשוהי ךליו ודיב הפולש וברחו הצרא וינפ-לא עשוהי לפיו יתאב התע הוהי-אבצ-רש ינא יכ אל רמאיו 14 .ודבע-לא רבדמ ינדא המ ול רמאיו וחתשיו התא רשא םוקמה יכ ךלגר לעמ ךלענ-לש עשוהי-לא הוהי אבצ-רש רמאיו 15 .ןכ עשוהי שעיו אוה שדק וילע דמע