Joshua chapter 6 קרפ עשוהי .אב ןיאו אצוי ןיא לארשי ינב ינפמ תרגסמו תרגס וחיריו 1 ירובג הכלמ-תאו וחירי-תא ךדיב יתתנ האר עשוהי-לא הוהי רמאיו 2 .ליחה תשש השעת הכ תחא םעפ ריעה-תא ףיקה המחלמה ישנא לכ ריעה-תא םתבסו 3 .םימי יעיבשה םויבו ןוראה ינפל םילבויה תורפוש העבש ואשי םינהכ העבשו 4 .תורפושב ועקתי םינהכהו םימעפ עבש ריעה-תא ובסת העורת םעה-לכ ועירי רפושה לוק-תא םכעמשב לבויה ןרקב ךשמב היהו 5 .ודגנ שיא םעה ולעו היתחת ריעה תמוח הלפנו הלודג תירבה ןורא-תא ואש םהלא רמאיו םינהכה-לא ןונ-ןב עשוהי ארקיו 6 .הוהי ןורא ינפל םילבוי תורפוש העבש ואשי םינהכ העבשו .הוהי ןורא ינפל רבעי ץולחהו ריעה-תא ובסו ורבע םעה-לא ורמאיו 7 םילבויה תורפוש העבש םיאשנ םינהכה העבשו םעה-לא עשוהי רמאכ יהיו 8 .םהירחא ךלה הוהי תירב ןוראו תורפושב ועקתו ורבע הוהי ינפל ןוראה ירחא ךלה ףסאמהו תורפושה ועקת םינהכה ינפל ךלה ץולחהו 9 .תורפושב עוקתו ךולה אצי-אלו םכלוק-תא ועימשת-אלו ועירת אל רמאל עשוהי הוצ םעה-תאו 10 .םתעירהו ועירה םכילא ירמא םוי דע רבד םכיפמ .הנחמב וניליו הנחמה ואביו תחא םעפ ףקה ריעה-תא הוהי-ןורא בסיו 11 .הוהי ןורא-תא םינהכה ואשיו רקבב עשוהי םכשיו 12 םיכלה הוהי ןורא ינפל םילביה תורפוש העבש םיאשנ םינהכה העבשו 13 הוהי ןורא ירחא ךלה ףסאמהו םהינפל ךלה ץולחהו תורפושב ועקתו ךולה .תורפושב עוקתו ךלוה .םימי תשש ושע הכ הנחמה ובשיו תחא םעפ ינשה םויב ריעה-תא ובסיו 14 הזה טפשמכ ריעה-תא ובסיו רחשה תולעכ ומכשיו יעיבשה םויב יהיו 15 .םימעפ עבש ריעה-תא ובבס אוהה םויב קר םימעפ עבש םעה-לא עשוהי רמאיו תורפושב םינהכה ועקת תיעיבשה םעפב יהיו 16 .ריעה-תא םכל הוהי ןתנ-יכ ועירה איה היחת הנוזה בחר קר הוהיל הב-רשא-לכו איה םרח ריעה התיהו 17 .ונחלש רשא םיכאלמה-תא התאבחה יכ תיבב התא רשא-לכו הנחמ-תא םתמשו םרחה-ןמ םתחקלו ומירחת-ןפ םרחה-ןמ ורמש םתא-קרו 18 .ותוא םתרכעו םרחל לארשי .אובי הוהי רצוא הוהיל אוה שדק לזרבו תשחנ ילכו בהזו ףסכ לכו 19 םעה ועיריו רפושה לוק-תא םעה עמשכ יהיו תורפשב ועקתיו םעה עריו 20 -תא ודכליו ודגנ שיא הריעה םעה לעיו היתחת המוחה לפתו הלודג העורת .ריעה השו רוש דעו ןקז-דעו רענמ השא-דעו שיאמ ריעב רשא-לכ-תא ומירחיו 21 .ברח-יפל רומחו הנוזה השאה-תיב ואב עשוהי רמא ץראה-תא םילגרמה םישנאה םינשלו 22 .הל םתעבשנ רשאכ הל-רשא-לכ-תאו השאה-תא םשמ ואיצוהו היחא-תאו המא-תאו היבא-תאו בחר-תא ואיציו םילגרמה םירענה ואביו 23 .לארשי הנחמל ץוחמ םוחיניו ואיצוה היתוחפשמ-לכ תאו הל-רשא-לכ-תאו לזרבהו תשחנה ילכו בהזהו ףסכה קר הב-רשא-לכו שאב ופרש ריעהו 24 .הוהי-תיב רצוא ונתנ בשתו עשוהי היחה הל-רשא-לכ-תאו היבא תיב-תאו הנוזה בחר-תאו 25 לגרל עשוהי חלש-רשא םיכאלמה-תא האיבחה יכ הזה םויה דע לארשי ברקב .וחירי-תא הנבו םוקי רשא הוהי ינפל שיאה רורא רמאל איהה תעב עשוהי עבשיו 26 .היתלד ביצי וריעצבו הנדסיי ורכבב וחירי-תא תאזה ריעה-תא .ץראה-לכב ועמש יהיו עשוהי-תא הוהי יהיו 27