Joshua chapter 7 קרפ עשוהי חרז-ןב ידבז-ןב ימרכ-ןב ןכע חקיו םרחב לעמ לארשי-ינב ולעמיו 1 .לארשי ינבב הוהי ףא-רחיו םרחה-ןמ הדוהי הטמל לא-תיבל םדקמ ןוא תיב-םע רשא יעה וחירימ םישנא עשוהי חלשיו 2 .יעה-תא ולגריו םישנאה ולעיו ץראה-תא ולגרו ולע רמאל םהילא רמאיו תשלשכ וא שיא םיפלאכ םעה-לכ לעי-לא וילא ורמאיו עשוהי-לא ובשיו 3 .המה טעמ יכ םעה-לכ-תא המש-עגית-לא יעה-תא וכיו ולעי שיא םיפלא .יעה ישנא ינפל וסניו שיא םיפלא תשלשכ המש םעה-ןמ ולעיו 4 םירבשה-דע רעשה ינפל םופדריו שיא הששו םישלשכ יעה ישנא םהמ וכיו 5 .םימל יהיו םעה-בבל סמיו דרומב םוכיו ברעה-דע הוהי ןורא ינפל הצרא וינפ-לע לפיו ויתלמש עשוהי ערקיו 6 .םשאר-לע רפע ולעיו לארשי ינקזו אוה ןדריה-תא הזה םעה-תא ריבעה תרבעה המל הוהי ינדא ההא עשוהי רמאיו 7 .ןדריה רבעב בשנו ונלאוה ולו ונדיבאהל ירמאה דיב ונתא תתל .ויביא ינפל ףרע לארשי ךפה רשא ירחא רמא המ ינדא יב 8 -ןמ ונמש-תא ותירכהו ונילע ובסנו ץראה יבשי לכו ינענכה ועמשיו 9 .לודגה ךמשל השעת-המו ץראה .ךינפ-לע לפנ התא הז המל ךל םק עשוהי-לא הוהי רמאיו 10 םרחה-ןמ וחקל םגו םתוא יתיוצ רשא יתירב-תא ורבע םגו לארשי אטח 11 .םהילכב ומש םגו ושחכ םגו ובנג םגו יכ םהיביא ינפל ונפי ףרע םהיביא ינפל םוקל לארשי ינב ולכי אלו 12 .םכברקמ םרחה ודימשת אל-םא םכמע תויהל ףיסוא אל םרחל ויה לארשי יהלא הוהי רמא הכ יכ רחמל ושדקתה תרמאו םעה-תא שדק םק 13 .םכברקמ םרחה םכריסה-דע ךיביא ינפל םוקל לכות אל לארשי ךברקב םרח תוחפשמל ברקי הוהי ונדכלי-רשא טבשה היהו םכיטבשל רקבב םתברקנו 14 ברקי הוהי ונדכלי רשא תיבהו םיתבל ברקת הוהי הנדכלי-רשא החפשמהו .םירבגל תירב-תא רבע יכ ול-רשא-לכ-תאו ותא שאב ףרשי םרחב דכלנה היהו 15 .לארשיב הלבנ השע-יכו הוהי .הדוהי טבש דכליו ויטבשל לארשי-תא ברקיו רקבב עשוהי םכשיו 16 תחפשמ-תא ברקיו יחרזה תחפשמ תא דכליו הדוהי תחפשמ-תא ברקיו 17 .ידבז דכליו םירבגל יחרזה הטמל חרז-ןב ידבז-ןב ימרכ-ןב ןכע דכליו םירבגל ותיב-תא ברקיו 18 .הדוהי ול-ןתו לארשי יהלא הוהיל דובכ אנ-םיש ינב ןכע-לא עשוהי רמאיו 19 .ינממ דחכת-לא תישע המ יל אנ-דגהו הדות לארשי יהלא הוהיל יתאטח יכנא הנמא רמאיו עשוהי-תא ןכע ןעיו 20 .יתישע תאזכו תאזכו דחא בהז ןושלו ףסכ םילקש םיתאמו הבוט תחא רענש תרדא ללשב האראו 21 ילהאה ךותב ץראב םינומט םנהו םחקאו םדמחאו ולקשמ םילקש םישמח .היתחת ףסכהו .היתחת ףסכהו ולהאב הנומט הנהו הלהאה וצריו םיכאלמ עשוהי חלשיו 22 ינפל םקציו לארשי ינב-לכ לאו עשוהי-לא םואביו להאה ךותמ םוחקיו 23 .הוהי בהזה ןושל-תאו תרדאה-תאו ףסכה-תאו חרז-ןב ןכע-תא עשוהי חקיו 24 -לכ-תאו ולהא-תאו ונאצ-תאו ורמח-תאו ורוש-תאו ויתנב-תאו וינב-תאו .רוכע קמע םתא ולעיו ומע לארשי-לכו ול-רשא -לכ ותא ומגריו הזה םויב הוהי ךרכעי ונתרכע המ עשוהי רמאיו 25 .םינבאב םתא ולקסיו שאב םתא ופרשיו ןבא לארשי -לע ופא ןורחמ הוהי בשיו הזה םויה דע לודג םינבא-לג וילע ומיקיו 26 .הזה םויה דע רוכע קמע אוהה םוקמה םש ארק ןכ