Joshua chapter 8 קרפ עשוהי המחלמה םע-לכ תא ךמע חק תחת-לאו ארית-לא עשוהי-לא הוהי רמאיו 1 -תאו וריע-תאו ומע-תאו יעה ךלמ-תא ךדיב יתתנ האר יעה הלע םוקו .וצרא וזבת התמהבו הללש-קר הכלמלו וחיריל תישע רשאכ הכלמלו יעל תישעו 2 .הירחאמ ריעל ברא ךל-םיש םכל שיא ףלא םישלש עשוהי רחביו יעה תולעל המחלמה םע-לכו עשוהי םקיו 3 .הליל םחלשיו ליחה ירובג ריעה-ןמ וקיחרת-לא ריעה ירחאמ ריעל םיברא םתא ואר רמאל םתא וציו 4 .םינכנ םכלכ םתייהו דאמ רשאכ ונתארקל ואצי-יכ היהו ריעה-לא ברקנ יתא רשא םעה-לכו ינאו 5 .םהינפל ונסנו הנשארב רשאכ ונינפל םיסנ ורמאי יכ ריעה-ןמ םתוא ונקיתה דע ונירחא ואציו 6 .םהינפל ונסנו הנשארב .םכדיב םכיהלא הוהי הנתנו ריעה-תא םתשרוהו ברואהמ ומקת םתאו 7 ואר ושעת הוהי רבדכ שאב ריעה-תא ותיצת ריעה-תא םכשפתכ היהו 8 .םכתא יתיוצ יעל םימ יעה ןיבו לא-תיב ןיב ובשיו בראמה-לא וכליו עשוהי םחלשיו 9 .םעה ךותב אוהה הלילב עשוהי ןליו םעה ינפל לארשי ינקזו אוה לעיו םעה-תא דקפיו רקבב עשוהי םכשיו 10 .יעה ןופצמ ונחיו ריעה דגנ ואביו ושגיו ולע ותא רשא המחלמה םעה-לכו 11 .יעה-ןיבו וניב יגהו יעל םימ יעה ןיבו לא-תיב ןיב ברא םתוא םשיו שיא םיפלא תשמחכ חקיו 12 .ריעל ךליו ריעל םימ ובקע-תאו ריעל ןופצמ רשא הנחמה-לכ-תא םעה ומישיו 13 .קמעה ךותב אוהה הלילב עשוהי -תארקל ריעה-ישנא ואציו ומיכשיו ורהמיו יעה-ךלמ תוארכ יהיו 14 ול ברא-יכ עדי אל אוהו הברעה ינפל דעומל ומע-לכו אוה המחלמל לארשי .ריעה ירחאמ .רבדמה ךרד וסניו םהינפל לארשי-לכו עשוהי ועגניו 15 וקתניו עשוהי ירחא ופדריו םהירחא ףדרל ריעב רשא םעה-לכ וקעזיו 16 .ריעה-ןמ -תא ובזעיו לארשי ירחא ואצי-אל רשא לא תיבו יעב שיא ראשנ-אלו 17 .לארשי ירחא ופדריו החותפ ריעה הננתא ךדיב יכ יעה-לא ךדיב-רשא ןודיכב הטנ עשוהי-לא הוהי רמאיו 18 .ריעה-לא ודיב-רשא ןודיכב עשוהי טיו הודכליו ריעה ואביו ודי תוטנכ וצוריו ומוקממ הרהמ םק ברואהו 19 .שאב ריעה-תא ותיציו ורהמיו היה-אלו המימשה ריעה ןשע הלע הנהו ואריו םהירחא יעה ישנא ונפיו 20 .ףדורה-לא ךפהנ רבדמה סנה םעהו הנהו הנה סונל םידי םהב ריעה ןשע הלע יכו ריעה-תא בראה דכל-יכ ואר לארשי-לכו עשוהיו 21 .יעה ישנא-תא וכיו ובשיו הזמ הלאו הזמ הלא ךותב לארשיל ויהיו םתארקל ריעה-ןמ ואצי הלאו 22 .טילפו דירש ול-ריאשה יתלב-דע םתוא וכיו .עשוהי-לא ותא וברקיו יח ושפת יעה ךלמ-תאו 23 וב םופדר רשא רבדמב הדשב יעה יבשי-לכ-תא גרהל לארשי תולככ יהיו 24 .ברח-יפל התא וכיו יעה לארשי-לכ ובשיו םמת-דע ברח-יפל םלכ ולפיו ישנא לכ ףלא רשע םינש השא-דעו שיאמ אוהה םויב םילפנה-לכ יהיו 25 .יעה יבשי-לכ תא םירחה רשא דע ןודיכב הטנ רשא ודי בישה-אל עשוהיו 26 .יעה -תא הוצ רשא הוהי רבדכ לארשי םהל וזזב איהה ריעה ללשו המהבה קר 27 .עשוהי .הזה םויה דע הממש םלוע-לת המישיו יעה-תא עשוהי ףרשיו 28 עשוהי הוצ שמשה אובכו ברעה תע-דע ץעה-לע הלת יעה ךלמ-תאו 29 וילע ומיקיו ריעה רעש חתפ-לא התוא וכילשיו ץעה-ןמ ותלבנ-תא ודיריו .הזה םויה דע לודג םינבא-לג .לביע רהב לארשי יהלא הוהיל חבזמ עשוהי הנבי זא 30 חבזמ השמ תרות רפסב בותככ לארשי ינב-תא הוהי-דבע השמ הוצ רשאכ 31 וחבזיו הוהיל תולע וילע ולעיו לזרב ןהילע ףינה-אל רשא תומלש םינבא .םימלש .לארשי ינב ינפל בתכ רשא השמ תרות הנשמ תא םינבאה-לע םש-בתכיו 32 דגנ ןוראל הזמו הזמ םידמע ויטפשו םירטשו וינקזו לארשי-לכו 33 םיזרג-רה לומ-לא ויצח חרזאכ רגכ הוהי-תירב ןורא יאשנ םיולה םינהכה לארשי םעה-תא ךרבל הוהי-דבע השמ הוצ רשאכ לביע-רה לומ-לא ויצחהו .הנשארב רפסב בותכה-לככ הללקהו הכרבה הרותה ירבד-לכ-תא ארק ןכ-ירחאו 34 .dxezd לארשי להק-לכ דגנ עשוהי ארק-אל רשא השמ הוצ-רשא לכמ רבד היה-אל 35 .םברקב ךלהה רגהו ףטהו םישנהו