Joshua chapter 9 קרפ עשוהי םיה ףוח לכבו הלפשבו רהב ןדריה רבעב רשא םיכלמה-לכ עמשכ יהיו 1 .יסוביהו יוחה יזרפה ינענכה ירמאהו יתחה ןונבלה לומ-לא לודגה .דחא הפ לארשי-םעו עשוהי-םע םחלהל ודחי וצבקתיו 2 .יעלו וחיריל עשוהי השע רשא תא ועמש ןועבג יבשיו 3 םהירומחל םילב םיקש וחקיו וריטציו וכליו המרעב המה-םג ושעיו 4 .םיררצמו םיעקבמו םילב ןיי תודאנו םדיצ םחל לכו םהילע תולב תומלשו םהילגרב תואלטמו תולב תולענו 5 .םידקנ היה שבי ץראמ לארשי שיא-לאו וילא ורמאיו לגלגה הנחמה-לא עשוהי-לא וכליו 6 .תירב ונל-ותרכ התעו ונאב הקוחר ךל-תורכא ךיאו בשוי התא יברקב ילוא יוחה-לא לארשי-שיא ורמאיו 7 .תירב ןיאמו םתא ימ עשוהי םהלא רמאיו ונחנא ךידבע עשוהי-לא ורמאיו 8 .ואבת ונעמש-יכ ךיהלא הוהי םשל ךידבע ואב דאמ הקוחר ץראמ וילא ורמאיו 9 .םירצמב השע רשא-לכ תאו ועמש ךלמ ןוחיסל ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ ינשל השע רשא-לכ תאו 10 .תורתשעב רשא ןשבה-ךלמ גועלו ןובשח ךרדל הדיצ םכדיב וחק רמאל ונצרא יבשי-לכו וניניקז ונילא ורמאיו 11 .תירב ונל-ותרכ התעו ונחנא םכידבע םהילא םתרמאו םתארקל וכלו התעו םכילא תכלל ונתאצ םויב וניתבמ ותא ונדיטצה םח ונמחל הז 12 .םידקנ היהו שבי הנה וניתומלש הלאו ועקבתה הנהו םישדח ונאלמ רשא ןייה תודאנ הלאו 13 .דאמ ךרדה ברמ ולב ונילענו .ולאש אל הוהי יפ-תאו םדיצמ םישנאה וחקיו 14 יאישנ םהל ועבשיו םתויחל תירב םהל תרכיו םולש עשוהי םהל שעיו 15 .הדעה םיברק-יכ ועמשיו תירב םהל ותרכ-רשא ירחא םימי תשלש הצקמ יהיו 16 .םיבשי םה וברקבו וילא םה ןועבג םהירעו ישילשה םויב םהירע-לא ואביו לארשי-ינב ועסיו 17 .םירעי תירקו תוראבו הריפכהו לארשי יהלא הוהיב הדעה יאישנ םהל ועבשנ-יכ לארשי ינב םוכה אלו 18 .םיאישנה-לע הדעה-לכ ונליו יהלא הוהיב םהל ונעבשנ ונחנא הדעה-לכ-לא םיאישנה-לכ ורמאיו 19 .םהב עגנל לכונ אל התעו לארשי -רשא העובשה-לע ףצק ונילע היהי-אלו םתוא היחהו םהל השענ תאז 20 .םהל ונעבשנ הדעה-לכל םימ-יבאשו םיצע יבטח ויהיו ויחי םיאישנה םהילא ורמאיו 21 .םיאישנה םהל ורבד רשאכ םיקוחר רמאל ונתא םתימר המל רמאל םהילא רבדיו עשוהי םהל ארקיו 22 .םיבשי ונברקב םתאו דאמ םכמ ונחנא תיבל םימ-יבאשו םיצע יבטחו דבע םכמ תרכי-אלו םתא םירורא התעו 23 .יהלא הוהי הוצ רשא תא ךידבעל דגה דגה יכ ורמאיו עשוהי-תא ונעיו 24 ץראה יבשי-לכ-תא דימשהלו ץראה-לכ-תא םכל תתל ודבע השמ-תא ךיהלא .הזה רבדה-תא השענו םכינפמ וניתשפנל דאמ ארינו םכינפמ .השע ונל תושעל ךיניעב רשיכו בוטכ ךדיב וננה התעו 25 .םוגרה אלו לארשי-ינב דימ םתוא לציו ןכ םהל שעיו 26 הוהי חבזמלו הדעל םימ יבאשו םיצע יבטח אוהה םויב עשוהי םנתיו 27 .רחבי רשא םוקמה-לא הזה םויה-דע