Joshua chapter 10 קרפ עשוהי המירחיו יעה-תא עשוהי דכל-יכ םלשורי ךלמ קדצ-ינדא עמשכ יהיו 1 ןועבג יבשי ומילשה יכו הכלמלו יעל השע-ןכ הכלמלו וחיריל השע רשאכ .םברקב ויהיו לארשי-תא הלודג איה יכו הכלממה ירע תחאכ ןועבג הלודג ריע יכ דאמ וארייו 2 .םירבג הישנא-לכו יעה-ןמ -ךלמ םארפ-לאו ןורבח-ךלמ םהוה-לא םלשורי ךלמ קדצ-ינדא חלשיו 3 .רמאל ןולגע-ךלמ ריבד-לאו שיכל-ךלמ עיפי-לאו תומרי ינב-תאו עשוהי-תא המילשה-יכ ןועבג-תא הכנו ינרזעו ילא-ולע 4 .לארשי תומרי-ךלמ ןורבח-ךלמ םלשורי ךלמ ירמאה יכלמ תשמח ולעיו ופסאיו 5 .הילע ומחליו ןועבג-לע ונחיו םהינחמ-לכו םה ןולגע-ךלמ שיכל-ךלמ ךידי ףרת-לא רמאל הלגלגה הנחמה-לא עשוהי-לא ןועבג ישנא וחלשיו 6 יכלמ-לכ ונילא וצבקנ יכ ונרזעו ונל העישוהו הרהמ ונילא הלע ךידבעמ .רהה יבשי ירמאה .ליחה ירובג לכו ומע המחלמה םע-לכו אוה לגלגה-ןמ עשוהי לעיו 7 םהמ שיא דמעי-אל םיתתנ ךדיב יכ םהמ ארית-לא עשוהי-לא הוהי רמאיו 8 .ךינפב .לגלגה-ןמ הלע הלילה-לכ םאתפ עשוהי םהילא אביו 9 הלעמ ךרד םפדריו ןועבגב הלודג-הכמ םכיו לארשי ינפל הוהי םמהיו 10 .הדקמ-דעו הקזע-דע םכיו ןרוח-תיב םהילע ךילשה הוהיו ןרוח-תיב דרומב םה לארשי ינפמ םסנב יהיו 11 רשאמ דרבה ינבאב ותמ-רשא םיבר ותמיו הקזע-דע םימשה-ןמ תולדג םינבא .ברחב לארשי ינב וגרה לארשי ינב ינפל ירמאה-תא הוהי תת םויב הוהיל עשוהי רבדי זא 12 .ןוליא קמעב חריו םוד ןועבגב שמש לארשי יניעל רמאיו רפס-לע הבותכ איה-אלה ויביא יוג םקי-דע דמע חריו שמשה םדיו 13 .םימת םויכ אובל ץא-אלו םימשה יצחב שמשה דמעיו רשיה הוהי יכ שיא לוקב הוהי עמשל וירחאו וינפל אוהה םויכ היה אלו 14 .לארשיל םחלנ .הלגלגה הנחמה-לא ומע לארשי-לכו עשוהי בשיו 15 .הדקמב הרעמב ואבחיו הלאה םיכלמה תשמח וסניו 16 .הדקמב הרעמב םיאבחנ םיכלמה תשמח ואצמנ רמאל עשוהיל דגיו 17 םישנא הילע ודיקפהו הרעמה יפ-לא תולדג םינבא ולג עשוהי רמאיו 18 .םרמשל -לא אובל םונתת-לא םתוא םתבנזו םכיביא ירחא ופדר ודמעת-לא םתאו 19 .םכדיב םכיהלא הוהי םנתנ יכ םהירע םמת-דע דאמ-הלודג הכמ םתוכהל לארשי ינבו עשוהי תולככ יהיו 20 .רצבמה ירע-לא ואביו םהמ ודרש םידירשהו לארשי ינבל ץרח-אל םולשב הדקמ עשוהי-לא הנחמה-לא םעה-לכ ובשיו 21 .ונשל-תא שיאל הלאה םיכלמה תשמח-תא ילא ואיצוהו הרעמה יפ-תא וחתפ עשוהי רמאיו 22 .הרעמה-ןמ ךלמ תא הרעמה-ןמ הלאה םיכלמה תשמח-תא וילא ואיציו ןכ ושעיו 23 .ןולגע ךלמ-תא שיכל ךלמ-תא תומרי ךלמ-תא ןורבח ךלמ-תא םלשורי שיא-לכ-לא עשוהי ארקיו עשוהי-לא הלאה םיכלמה-תא םאיצוהכ יהיו 24 םכילגר-תא ומיש וברק ותא אוכלהה המחלמה ישנא יניצק-לא רמאיו לארשי .םהיראוצ-לע םהילגר-תא ומישיו וברקיו הלאה םיכלמה יראוצ-לע השעי הככ יכ וצמאו וקזח ותחת-לאו וארית-לא עשוהי םהילא רמאיו 25 .םתוא םימחלנ םתא רשא םכיביא-לכל הוהי -לע םיולת ויהיו םיצע השמח לע םלתיו םתימיו ןכ-ירחא עשוהי םכיו 26 .ברעה-דע םיצעה -לא םכלשיו םיצעה לעמ םודיריו עשוהי הוצ שמשה אוב תעל יהיו 27 םויה םצע-דע הרעמה יפ-לע תולדג םינבא ומשיו םש-ואבחנ רשא הרעמה .הזה םתוא םרחה הכלמ-תאו ברח-יפל הכיו אוהה םויב עשוהי דכל הדקמ-תאו 28 ךלמל השע רשאכ הדקמ ךלמל שעיו דירש ריאשה אל הב-רשא שפנה-לכ-תאו .וחירי .הנבל-םע םחליו הנבל הדקממ ומע לארשי-לכו עשוהי רבעיו 29 -לכ-תאו ברח-יפל הכיו הכלמ-תאו לארשי דיב התוא-םג הוהי ןתיו 30 .וחירי ךלמל השע רשאכ הכלמל שעיו דירש הב ריאשה-אל הב-רשא שפנה .הב םחליו הילע ןחיו השיכל הנבלמ ומע לארשי-לכו עשוהי רבעיו 31 ברח-יפל הכיו ינשה םויב הדכליו לארשי דיב שיכל-תא הוהי ןתיו 32 .הנבלל השע-רשא לככ הב-רשא שפנה-לכ-תאו יתלב-דע ומע-תאו עשוהי והכיו שיכל-תא רזעל רזג ךלמ םרה הלע זא 33 .דירש ול-ריאשה ומחליו הילע ונחיו הנלגע שיכלמ ומע לארשי-לכו עשוהי רבעיו 34 .הילע אוהה םויב הב-רשא שפנה-לכ תאו ברח-יפל הוכיו אוהה םויב הודכליו 35 .שיכלל השע-רשא לככ םירחה .הילע ומחליו הנורבח הנולגעמ ומע לארשי-לכו עשוהי לעיו 36 -רשא שפנה-לכ-תאו הירע-לכ-תאו הכלמ-תאו ברח-יפל-הוכיו הודכליו 37 -רשא שפנה-לכ-תאו התוא םרחיו ןולגעל השע-רשא לככ דירש ריאשה-אל הב .הב .הילע םחליו הרבד ומע לארשי-לכו עשוהי בשיו 38 שפנ-לכ-תא ומירחיו ברח-יפל םוכיו הירע-לכ-תאו הכלמ-תאו הדכליו 39 רשאכו הכלמלו הרבדל השע-ןכ ןורבחל השע רשאכ דירש ריאשה אל הב-רשא .הכלמלו הנבלל השע םהיכלמ-לכ תאו תודשאהו הלפשהו בגנהו רהה ץראה-לכ-תא עשוהי הכיו 40 .לארשי יהלא הוהי הוצ רשאכ םירחה המשנה-לכ תאו דירש ריאשה אל .ןועבג-דעו ןשג ץרא-לכ תאו הזע-דעו ענרב שדקמ עשוהי םכיו 41 יהלא הוהי יכ תחא םעפ עשוהי דכל םצרא-תאו הלאה םיכלמה-לכ תאו 42 .לארשיל םחלנ לארשי .הלגלגה הנחמה-לא ומע לארשי-לכו עשוהי בשיו 43