Joshua chapter 11 קרפ עשוהי ןורמש ךלמ-לאו ןודמ ךלמ בבוי-לא חלשיו רוצח-ךלמ ןיבי עמשכ יהיו 1 .ףשכא ךלמ-לאו רוד תופנבו הלפשבו תורנכ בגנ הברעבו רהב ןופצמ רשא םיכלמה-לאו 2 .םימ תחת יוחהו רהב יסוביהו יזרפהו יתחהו ירמאהו םימו חרזממ ינענכה 3 .הפצמה ץראב ןומרח סוסו ברל םיה-תפש-לע רשא לוחכ בר-םע םמע םהינחמ-לכו םה ואציו 4 .דאמ-בר בכרו -םע םחלהל םורמ ימ-לא ודחי ונחיו ואביו הלאה םיכלמה לכ ודעויו 5 .לארשי ןתנ יכנא תאזה תעכ רחמ-יכ םהינפמ ארית-לא עשוהי-לא הוהי רמאיו 6 .שאב ףרשת םהיתבכרמ-תאו רקעת םהיסוס-תא לארשי ינפל םיללח םלכ-תא .םהב ולפיו םאתפ םורמ ימ-לע םהילע ומע המחלמה םע-לכו עשוהי אביו 7 תופרשמ דעו הבר ןודיצ-דע םופדריו םוכיו לארשי-דיב הוהי םנתיו 8 .דירש םהל-ריאשה יתלב-דע םכיו החרזמ הפצמ תעקב-דעו םימ םהיתבכרמ-תאו רקע םהיסוס-תא הוהי ול-רמא רשאכ עשוהי םהל שעיו 9 .שאב ףרש רוצח-יכ ברחב הכה הכלמ-תאו רוצח-תא דכליו איהה תעב עשוהי בשיו 10 .הלאה תוכלממה-לכ שאר איה םינפל רוצח-תאו המשנ-לכ רתונ אל םרחה ברח-יפל הב-רשא שפנה-לכ-תא וכיו 11 .שאב ףרש ברח-יפל םכיו עשוהי דכל םהיכלמ-לכ-תאו הלאה-םיכלמה ירע-לכ-תאו 12 .הוהי דבע השמ הוצ רשאכ םתוא םירחה הדבל רוצח-תא יתלוז לארשי םפרש אל םלת-לע תודמעה םירעה-לכ קר 13 .עשוהי ףרש םדאה-לכ-תא קר לארשי ינב םהל וזזב המהבהו הלאה םירעה ללש לכו 14 .המשנ-לכ וריאשה אל םתוא םדמשה-דע ברח-יפל וכה עשוהי השע ןכו עשוהי-תא השמ הוצ-ןכ ודבע השמ-תא הוהי הוצ רשאכ 15 .השמ-תא הוהי הוצ-רשא לכמ רבד ריסה-אל ןשגה ץרא-לכ תאו בגנה-לכ-תאו רהה תאזה ץראה-לכ-תא עשוהי חקיו 16 .התלפשו לארשי רה-תאו הברעה-תאו הלפשה-תאו ןומרח-רה תחת ןונבלה תעקבב דג לעב-דעו ריעש הלועה קלחה רהה-ןמ 17 .םתימיו םכיו דכל םהיכלמ-לכ תאו .המחלמ הלאה םיכלמה-לכ-תא עשוהי השע םיבר םימי 18 -תא ןועבג יבשי יוחה יתלב לארשי ינב-לא המילשה רשא ריע התיה-אל 19 .המחלמב וחקל lkd ןעמל לארשי-תא המחלמה תארקל םבל-תא קזחל התיה הוהי תאמ יכ 20 .השמ-תא הוהי הוצ רשאכ םדימשה ןעמל יכ הנחת םהל-תויה יתלבל םמירחה רבד-ןמ ןורבח-ןמ רהה-ןמ םיקנעה-תא תרכיו איהה תעב עשוהי אביו 21 .עשוהי םמירחה םהירע-םע לארשי רה לכמו הדוהי רה לכמו בנע-ןמ .וראשנ דודשאבו תגב הזעב קר לארשי ינב ץראב םיקנע רתונ-אל 22 עשוהי הנתיו השמ-לא הוהי רבד רשא לככ ץראה-לכ-תא עשוהי חקיו 23 .המחלממ הטקש ץראהו םהיטבשל םתקלחמכ לארשיל הלחנל