Joshua chapter 12 קרפ עשוהי ןדריה רבעב םצרא-תא ושריו לארשי-ינב וכה רשא ץראה יכלמ הלאו 1 .החרזמ הברעה-לכו ןומרח רה-דע ןונרא לחנמ שמשה החרזמ ןונרא לחנ-תפש-לע רשא רעורעמ לשמ ןובשחב בשויה ירמאה ךלמ ןוחיס 2 .ןומע ינב לובג לחנה קבי דעו דעלגה יצחו לחנה ךותו תיב ךרד החרזמ חלמה-םי הברעה םי דעו החרזמ תורנכ םי-דע הברעהו 3 .הגספה תודשא תחת ןמיתמו תומשיה .יערדאבו תורתשעב בשויה םיאפרה רתימ ןשבה ךלמ גוע לובגו 4 יצחו יתכעמהו ירושגה לובג-דע ןשבה-לכבו הכלסבו ןומרח רהב לשמו 5 .ןובשח-ךלמ ןוחיס לובג דעלגה ינבוארל השרי הוהי-דבע השמ הנתיו םוכה לארשי ינבו הוהי-דבע השמ 6 .השנמה טבש יצחלו ידגלו לעבמ המי ןדריה רבעב לארשי ינבו עשוהי הכה רשא ץראה יכלמ הלאו 7 לארשי יטבשל עשוהי הנתיו הריעש הלעה קלחה רהה-דעו ןונבלה תעקבב דג .םתקלחמכ השרי ינענכהו ירמאה יתחה בגנבו רבדמבו תודשאבו הברעבו הלפשבו רהב 8 .יסוביהו יוחה יזרפה .דחא לא-תיב דצמ-רשא יעה ךלמ דחא וחירי ךלמ 9 .דחא ןורבח ךלמ דחא םלשורי ךלמ 10 .דחא שיכל ךלמ דחא תומרי ךלמ 11 .דחא רזג ךלמ דחא ןולגע ךלמ 12 .דחא רדג ךלמ דחא רבד ךלמ 13 .דחא דרע ךלמ דחא המרח ךלמ 14 .דחא םלדע ךלמ דחא הנבל ךלמ 15 .דחא לא-תיב ךלמ דחא הדקמ ךלמ 16 .דחא רפח ךלמ דחא חופת ךלמ 17 .דחא ןורשל ךלמ דחא קפא ךלמ 18 .דחא רוצח ךלמ דחא ןודמ ךלמ 19 .דחא ףשכא ךלמ דחא ןוארמ ןורמש ךלמ 20 .דחא ודגמ ךלמ דחא ךנעת ךלמ 21 .דחא למרכל םענקי-ךלמ דחא שדק ךלמ 22 .דחא לגלגל םיוג-ךלמ דחא רוד תפנל רוד ךלמ 23 .דחאו םישלש םיכלמ-לכ דחא הצרת ךלמ 24