Joshua chapter 13 קרפ עשוהי ץראהו םימיב תאב התנקז התא וילא הוהי רמאיו םימיב אב ןקז עשוהיו 1 .התשרל דאמ-הברה הראשנ .ירושגה-לכו םיתשלפה תולילג-לכ תראשנה ץראה תאז 2 בשחת ינענכל הנופצ ןורקע לובג דעו םירצמ ינפ-לע רשא רוחישה-ןמ 3 .םיועהו ינורקעהו יתגה ינולקשאה ידודשאהו יתזעה םיתשלפ ינרס תשמח .ירמאה לובג דע הקפא-דע םינדיצל רשא הרעמו ינענכה ץרא-לכ ןמיתמ 4 אובל דע ןומרח-רה תחת דג לעבמ שמשה חרזמ ןונבלה-לכו ילבגה ץראהו 5 .תמח ינפמ םשירוא יכנא םינדיצ-לכ םימ תפרשמ-דע ןונבלה-ןמ רהה יבשי-לכ 6 .ךיתיוצ רשאכ הלחנב לארשיל הלפה קר לארשי ינב .השנמה טבשה יצחו םיטבשה תעשתל הלחנב תאזה ץראה-תא קלח התעו 7 החרזמ ןדריה רבעב השמ םהל ןתנ רשא םתלחנ וחקל ידגהו ינבוארה ומע 8 .הוהי דבע השמ םהל ןתנ רשאכ רשימה-לכו לחנה-ךותב רשא ריעהו ןונרא לחנ-תפש-לע רשא רעורעמ 9 .ןוביד-דע אבדימ .ןומע ינב לובג-דע ןובשחב ךלמ רשא ירמאה ךלמ ןוחיס ירע לכו 10 .הכלס-דע ןשבה-לכו ןומרח רה לכו יתכעמהו ירושגה לובגו דעלגהו 11 רתימ ראשנ אוה יערדאבו תורתשעב ךלמ-רשא ןשבב גוע תוכלממ-לכ 12 .םשריו השמ םכיו םיאפרה תכעמו רושג בשיו יתכעמה-תאו ירושגה-תא לארשי ינב ושירוה אלו 13 .הזה םויה דע לארשי ברקב רשאכ ותלחנ אוה לארשי יהלא הוהי ישא הלחנ ןתנ אל יולה טבשל קר 14 .ול-רבד .םתחפשמל ןבואר-ינב הטמל השמ ןתיו 15 -ךותב רשא ריעהו ןונרא לחנ-תפש-לע רשא רעורעמ לובגה םהל יהיו 16 .אבדימ-לע רשימה-לכו לחנה .ןועמ לעב תיבו לעב תומבו ןוביד רשימב רשא הירע-לכו ןובשח 17 .תעפמו תמדקו הצהיו 18 .קמעה רהב רחשה תרצו המבשו םיתירקו 19 .תומשיה תיבו הגספה תודשאו רועפ תיבו 20 רשא ןובשחב ךלמ רשא ירמאה ךלמ ןוחיס תוכלממ-לכו רשימה ירע לכו 21 -תאו רוח-תאו רוצ-תאו םקר-תאו יוא-תא ןידמ יאישנ-תאו ותא השמ הכה .ץראה יבשי ןוחיס יכיסנ עבר .םהיללח-לא ברחב לארשי-ינב וגרה םסוקה רועב-ןב םעלב-תאו 22 םתחפשמל ןבואר-ינב תלחנ תאז לובגו ןדריה ןבואר ינב לובג יהיו 23 .ןהירצחו םירעה .םתחפשמל דג-ינבל דג-הטמל השמ ןתיו 24 רעורע-דע ןומע ינב ץרא יצחו דעלגה ירע-לכו רזעי לובגה םהל יהיו 25 .הבר ינפ-לע רשא .רבדל לובג-דע םינחממו םינטבו הפצמה תמר-דע ןובשחמו 26 ךלמ ןוחיס תוכלממ רתי ןופצו תוכסו הרמנ תיבו םרה תיב קמעבו 27 .החרזמ ןדריה רבע תרנכ-םי הצק-דע לבגו ןדריה ןובשח .םהירצחו םירעה םתחפשמל דג-ינב תלחנ תאז 28 .םתוחפשמל השנמ-ינב הטמ יצחל יהיו השנמ טבש יצחל השמ ןתיו 29 תוח-לכו ןשבה-ךלמ גוע תוכלממ-לכ ןשבה-לכ םינחממ םלובג יהיו 30 .ריע םישש ןשבב רשא ריאי -ןב ריכמ ינבל ןשבב גוע תוכלממ ירע יערדאו תורתשעו דעלגה יצחו 31 .םתוחפשמל ריכמ-ינב יצחל השנמ .החרזמ וחירי ןדריל רבעמ באומ תוברעב השמ לחנ-רשא הלא 32 רשאכ םתלחנ אוה לארשי יהלא הוהי הלחנ השמ ןתנ-אל יולה טבשלו 33 .םהל רבד