Joshua chapter 14 קרפ עשוהי ןהכה רזעלא םתוא ולחנ רשא ןענכ ץראב לארשי-ינב ולחנ-רשא הלאו 1 .לארשי ינבל תוטמה תובא ישארו ןונ-ןב עשוהיו .הטמה יצחו תוטמה תעשתל השמ-דיב הוהי הוצ רשאכ םתלחנ לרוגב 2 ןתנ-אל םיוללו ןדריל רבעמ הטמה יצחו תוטמה ינש תלחנ השמ ןתנ-יכ 3 .םכותב הלחנ ץראב םיולל קלח ונתנ-אלו םירפאו השנמ תוטמ ינש ףסוי-ינב ויה-יכ 4 .םנינקלו םהינקמל םהישרגמו תבשל םירע-םא יכ .ץראה-תא וקלחיו לארשי ינב ושע ןכ השמ-תא הוהי הוצ רשאכ 5 יזנקה הנפי-ןב בלכ וילא רמאיו לגלגב עשוהי-לא הדוהי-ינב ושגיו 6 לעו יתודא לע םיהלאה-שיא השמ-לא הוהי רבד-רשא רבדה-תא תעדי התא .ענרב שדקב ךיתודא -תא לגרל ענרב שדקמ יתא הוהי-דבע השמ חלשב יכנא הנש םיעברא-ןב 7 .יבבל-םע רשאכ רבד ותא בשאו ץראה .יהלא הוהי ירחא יתאלמ יכנאו םעה בל-תא ויסמה ימע ולע רשא יחאו 8 היהת ךל הב ךלגר הכרד רשא ץראה אל-םא רמאל אוהה םויב השמ עבשיו 9 .יהלא הוהי ירחא תאלמ יכ םלוע-דע ךינבלו הלחנל רבד זאמ הנש שמחו םיעברא הז רבד רשאכ יתוא הוהי היחה הנה התעו 10 םויה יכנא הנה התעו רבדמב לארשי ךלה-רשא השמ-לא הזה רבדה-תא הוהי .הנש םינומשו שמח-ןב התע יחככו זא יחככ השמ יתוא חלש םויב רשאכ קזח םויה ינדוע 11 .אובלו תאצלו המחלמל תעמש-התא יכ אוהה םויב הוהי רבד-רשא הזה רהה-תא יל-הנת התעו 12 םיתשרוהו יתוא הוהי ילוא תורצב תולדג םירעו םש םיקנע-יכ אוהה meia .הוהי רבד רשאכ .הלחנל הנפי-ןב בלכל ןורבח-תא ןתיו עשוהי והכרביו 13 ןעי הזה םויה דע הלחנל יזנקה הנפי-ןב בלכל ןורבח-התיה ןכ-לע 14 .לארשי יהלא הוהי ירחא אלמ רשא הטקש ץראהו אוה םיקנעב לודגה םדאה עברא תירק םינפל ןורבח םשו 15 .המחלממ