Joshua chapter 15 קרפ עשוהי הבגנ ןצ-רבדמ םודא לובג-לא םתחפשמל הדוהי ינב הטמל לרוגה יהיו 1 .ןמית הצקמ .הבגנ הנפה ןשלה-ןמ חלמה םי הצקמ בגנ לובג םהל יהיו 2 רבעו ענרב שדקל בגנמ הלעו הנצ רבעו םיברקע הלעמל בגנמ-לא אציו 3 .העקרקה בסנו הרדא הלעו ןורצח םכל היהי-הז המי לובגה תואצת היהו םירצמ לחנ אציו הנומצע רבעו 4 .בגנ לובג םיה ןושלמ הנופצ תאפל לובגו ןדריה הצק-דע חלמה םי המדק לובגו 5 .ןדריה הצקמ ןהב ןבא לובגה הלעו הברעה תיבל ןופצמ רבעו הלגח תיב לובגה הלעו 6 .ןבואר-ןב הלעמל חכנ-רשא לגלגה-לא הנפ הנופצו רוכע קמעמ הרבד לובגה הלעו 7 ןיע-לא ויתאצת ויהו שמש ןיע-ימ-לא לובגה רבעו לחנל בגנמ רשא םימדא .לגר לובגה הלעו םלשורי איה בגנמ יסוביה ףתכ-לא םנה-ןב יג לובגה הלעו 8 .הנפצ םיאפר-קמע הצקב רשא המי םנה-יג ינפ-לע רשא רהה שאר-לא ןורפע-רה ירע-לא אציו חותפנ ימ ןיעמ-לא רהה שארמ לובגה ראתו 9 .םירעי תירק איה הלעב לובגה ראתו הנופצמ םירעי-רה ףתכ-לא רבעו ריעש רה-לא המי הלעבמ לובגה בסנו 10 .הנמת רבעו שמש-תיב דריו ןולסכ איה -רה רבעו הנורכש לובגה ראתו הנופצ ןורקע ףתכ-לא לובגה אציו 11 .המי לובגה תואצת ויהו לאנבי אציו הלעבה .םתחפשמל ביבס הדוהי-ינב לובג הז לובגו לודגה המיה םי לובגו 12 -תא עשוהיל הוהי יפ-לא הדוהי-ינב ךותב קלח ןתנ הנפי-ןב בלכלו 13 .ןורבח איה קנעה יבא עברא תירק ימלת-תאו ןמיחא-תאו ישש-תא קנעה ינב השולש-תא בלכ םשמ שריו 14 .קנעה ידילי .רפס-תירק םינפל רבד-םשו רבד יבשי-לא םשמ לעיו 15 יתב הסכע-תא ול יתתנו הדכלו רפס-תירק-תא הכי-רשא בלכ רמאיו 16 .השאל .השאל ותב הסכע-תא ול-ןתיו בלכ יחא זנק-ןב לאינתע הדכליו 17 -רמאיו רומחה לעמ חנצתו הדש היבא-תאמ לואשל והתיסתו האובב יהיו 18 .ךל-המ בלכ הל הל-ןתיו םימ תלג יל התתנו ינתתנ בגנה ץרא יכ הכרב יל-הנת רמאתו 19 .תויתחת תלג תאו תוילע תלג תא .םתחפשמל הדוהי-ינב הטמ תלחנ תאז 20 לאצבק הבגנב םודא לובג-לא הדוהי-ינב הטמל הצקמ םירעה ויהיו 21 .רוגיו רדעו .הדעדעו הנומידו הניקו 22 .ןנתיו רוצחו שדקו 23 .תולעבו םלטו ףיז 24 .רוצח איה ןורצח תוירקו התדח רוצחו 25 .הדלומו עמשו םמא 26 .טלפ תיבו ןומשחו הדג רצחו 27 .היתויזבו עבש ראבו לעוש רצחו 28 .םצעו םייעו הלעב 29 .המרחו ליסכו דלותלאו 30 .הנסנסו הנמדמו גלקצו 31 .ןהירצחו עשתו םירשע םירע-לכ ןומרו ןיעו םיחלשו תואבלו 32 .הנשאו הערצו לואתשא הלפשב 33 .םניעהו חופת םינג ןיעו חונזו 34 .הקזעו הכוש םלדעו תומרי 35 .ןהירצחו הרשע-עברא םירע םיתרדגו הרדגהו םיתידעו םירעשו 36 .דג-לדגמו השדחו ןנצ 37 .לאתקיו הפצמהו ןעלדו 38 .ןולגעו תקצבו שיכל 39 .שילתכו סמחלו ןובכו 40 .ןהירצחו הרשע-שש םירע הדקמו המענו ןוגד-תיב תורדגו 41 .ןשעו רתעו הנבל 42 .ביצנו הנשאו חתפיו 43 .ןהירצחו עשת םירע השארמו ביזכאו הליעקו 44 .הירצחו היתנבו ןורקע 45 .ןהירצחו דודשא די-לע-רשא לכ המיו ןורקעמ 46 םיהו םירצמ לחנ-דע הירצחו היתונב הזע הירצחו היתונב דודשא 47 .לובגו לובגה .הכושו ריתיו רימש רהבו 48 .רבד איה הנס-תירקו הנדו 49 .םינעו המתשאו בנעו 50 .ןהירצחו הרשע-תחא םירע הלגו ןלחו ןשגו 51 .ןעשאו המורו ברא 52 .הקפאו חופת-תיבו םיניו 53 .ןהירצחו עשת םירע רעיצו ןורבח איה עברא תירקו הטמחו 54 .הטויו ףיזו למרכ ןועמ 55 .חונזו םעדקיו לאערזיו 56 .ןהירצחו רשע םירע הנמתו העבג ןיקה 57 .רודגו רוצ-תיב לוחלח 58 .ןהירצחו שש םירע ןקתלאו תונע-תיבו תרעמו 59 .ןהירצחו םיתש םירע הברהו םירעי תירק איה לעב-תירק 60 .הככסו ןידמ הברעה תיב רבדמב 61 .ןהירצחו שש םירע ידג ןיעו חלמה-ריעו ןשבנהו 62 בשיו םשירוהל הדוהי-ינב ולכוי-אל םלשורי יבשוי יסוביה-תאו 63 .הזה םויה דע םלשוריב הדוהי ינב-תא יסוביה