Joshua chapter 16 קרפ עשוהי הלע רבדמה החרזמ וחירי ימל וחירי ןדרימ ףסוי ינבל לרוגה אציו 1 .לא-תיב רהב וחירימ .תורטע יכראה לובג-לא רבעו הזול לא-תיבמ אציו 2 ויהו רזג-דעו ןותחת ןרוח-תיב לובג דע יטלפיה לובג-לא המי-דריו 3 .המי ותאצת .םירפאו השנמ ףסוי-ינב ולחניו 4 רדא תורטע החרזמ םתלחנ לובג יהיו םתחפשמל םירפא-ינב לובג יהיו 5 .ןוילע ןרוח תיב-דע רבעו הלש תנאת החרזמ לובגה בסנו ןופצמ תתמכמה המיה לובגה אציו 6 .החוני חרזממ ותוא .ןדריה אציו וחיריב עגפו התרענו תורטע החונימ דריו 7 -ינב הטמ תלחנ תאז המיה ויתאצת ויהו הנק לחנ המי לובגה ךלי חופתמ 8 .םתחפשמל םירפא םירעה-לכ השנמ-ינב תלחנ ךותב םירפא ינבל תולדבמה םירעהו 9 .ןהירצחו -דע םירפא ברקב ינענכה בשיו רזגב בשויה ינענכה-תא ושירוה אלו 10 .דבע-סמל יהיו הזה םויה