Joshua chapter 17 קרפ עשוהי יבא השנמ רוכב ריכמל ףסוי רוכב אוה-יכ השנמ הטמל לרוגה יהיו 1 .ןשבהו דעלגה ול-יהיו המחלמ שיא היה אוה יכ דעלגה ינבלו קלח-ינבלו רזעיבא ינבל םתחפשמל םירתונה השנמ ינבל יהיו 2 ףסוי-ןב השנמ ינב הלא עדימש ינבלו רפח-ינבלו םכש-ינבלו לאירשא .םתחפשמל םירכזה -םא יכ םינב ול ויה-אל השנמ-ןב ריכמ-ןב דעלג-ןב רפח-ןב דחפלצלו 3 .הצרתו הכלמ הלגח הענו הלחמ ויתנב תומש הלאו תונב רמאל םיאישנה ינפלו ןונ-ןב עשוהי ינפלו ןהכה רזעלא ינפל הנברקתו 4 הוהי יפ-לא םהל ןתיו וניחא ךותב הלחנ ונל-תתל השמ-תא הוצ הוהי .ןהיבא יחא ךותב הלחנ .ןדריל רבעמ רשא ןשבהו דעלגה ץראמ דבל הרשע השנמ-ילבח ולפיו 5 השנמ-ינבל התיה דעלגה ץראו וינב ךותב הלחנ ולחנ השנמ תונב יכ 6 .םירתונה ןימיה-לא לובגה ךלהו םכש ינפ-לע רשא תתמכמה רשאמ השנמ-לובג יהיו 7 .חופת ןיע יבשי-לא .םירפא ינבל השנמ לובג-לא חופתו חופת ץרא התיה השנמל 8 השנמ ירע ךותב םירפאל הלאה םירע לחנל הבגנ הנק לחנ לובגה דריו 9 .המיה ויתאצת יהיו לחנל ןופצמ השנמ לובגו ןופצמ ןועגפי רשאבו ולובג םיה יהיו השנמל הנופצו םירפאל הבגנ 10 .חרזממ רכששיבו -תאו היתונבו םעלביו היתונבו ןאש-תיב רשאבו רכששיב השנמל יהיו 11 יבשיו היתנבו ךנעת יבשיו היתנבו רד-ןיע יבשיו היתונבו ראד יבשי .תפנה תשלש היתונבו ודגמ תבשל ינענכה לאויו הלאה םירעה-תא שירוהל השנמ ינב ולכי אלו 12 .תאזה ץראב .ושירוה אל שרוהו סמל ינענכה-תא ונתיו לארשי ינב וקזח יכ יהיו 13 דחא לרוג הלחנ יל התתנ עודמ רמאל עשוהי-תא ףסוי ינב ורבדיו 14 .הוהי ינכרב הכ-דע-רשא דע בר-םע ינאו דחא לבחו ץראב םש ךל תארבו הרעיה ךל הלע התא בר-םע-םא עשוהי םהילא רמאיו 15 .םירפא-רה ךל ץא-יכ םיאפרהו יזרפה בשיה ינענכה-לכב לזרב בכרו רהה ונל אצמי-אל ףסוי ינב ורמאיו 16 .לאערזי קמעב רשאלו היתונבו ןאש-תיבב רשאל קמעה-ץראב חכו התא בר-םע רמאל השנמלו םירפאל ףסוי תיב-לא עשוהי רמאיו 17 .דחא לרוג ךל היהי-אל ךל לודג -תא שירות-יכ ויתאצת ךל היהו ותארבו אוה רעי-יכ ךל-היהי רה יכ 18 .אוה קזח יכ ול לזרב בכר יכ ינענכה