Joshua chapter 18 קרפ עשוהי ץראהו דעומ להא-תא םש וניכשיו הלש לארשי-ינב תדע-לכ ולהקיו 1 .םהינפל השבכנ .םיטבש העבש םתלחנ-תא וקלח-אל רשא לארשי ינבב ורתויו 2 ץראה-תא תשרל אובל םיפרתמ םתא הנא-דע לארשי ינב-לא עשוהי רמאיו 3 .םכיתובא יהלא הוהי םכל ןתנ רשא התוא ובתכיו ץראב וכלהתיו ומקיו םחלשאו טבשל םישנא השלש םכל ובה 4 .ילא ואביו םתלחנ יפל ףסוי תיבו בגנמ ולובג-לע דמעי הדוהי םיקלח העבשל התא וקלחתהו 5 .ןופצמ םלובג-לע ודמעי לרוג םכל יתיריו הנה ילא םתאבהו םיקלח העבש ץראה-תא ובתכת םתאו 6 .וניהלא הוהי ינפל הפ יצחו ןבוארו דגו ותלחנ הוהי תנהכ-יכ םכברקב םיולל קלח-ןיא יכ 7 .הוהי דבע השמ םהל ןתנ רשא החרזמ ןדריל רבעמ םתלחנ וחקל השנמה טבש וכל רמאל ץראה-תא בתכל םיכלהה-תא עשוהי וציו וכליו םישנאה ומקיו 8 הוהי ינפל לרוג םכל ךילשא הפו ילא ובושו התוא ובתכו ץראב וכלהתהו .הלשב רפס-לע םיקלח העבשל םירעל הובתכיו ץראב ורבעיו םישנאה וכליו 9 .הלש הנחמה-לא עשוהי-לא ואביו ץראה-תא עשוהי םש-קלחיו הוהי ינפל הלשב לרוג עשוהי םהל ךלשיו 10 .םתקלחמכ לארשי ינבל ינב ןיב םלרוג לובג אציו םתחפשמל ןמינב-ינב הטמ לרוג לעיו 11 .ףסוי ינב ןיבו הדוהי וחירי ףתכ-לא לובגה הלעו ןדריה-ןמ הנופצ תאפל לובגה םהל יהיו 12 .ןוא תיב הרבדמ ויתאצת היהו המי רהב הלעו ןופצמ לובגה דריו לא-תיב איה הבגנ הזול ףתכ-לא הזול לובגה םשמ רבעו 13 .ןותחת ןורח-תיבל בגנמ רשא רהה-לע רדא תורטע הבגנ ןורח-תיב ינפ-לע רשא רהה-ןמ הבגנ םי-תאפל בסנו לובגה ראתו 14 -תאפ תאז הדוהי ינב ריע םירעי תירק איה לעב-תירק-לא ויתאצת היהו .mi ימ ןיעמ-לא אציו המי לובגה אציו םירעי תירק הצקמ הבגנ-תאפו 15 .חותפנ םיאפר קמעב רשא םנה-ןב יג ינפ-לע רשא רהה הצק-לא לובגה דריו 16 .לגר ןיע דריו הבגנ יסוביה ףתכ-לא םנה יג דריו הנופצ םימדא הלעמ חכנ-רשא תולילג-לא אציו שמש ןיע אציו ןופצמ ראתו 17 .ןבואר-ןב ןהב ןבא דריו .התברעה דריו הנופצ הברעה-לומ ףתכ-לא רבעו 18 ןושל-לא לובגה ויתואצת היהו הנופצ הלגח-תיב ףתכ-לא לובגה רבעו 19 .בגנ לובג הז הבגנ ןדריה הצק-לא הנופצ חלמה-םי ביבס היתלובגל ןמינב ינב תלחנ תאז המדק-תאפל ותא-לבגי ןדריהו 20 .םתחפשמל קמעו הלגח-תיבו וחירי םהיתוחפשמל ןמינב ינב הטמל םירעה ויהו 21 .ץיצק .לא-תיבו םירמצו הברעה תיבו 22 .הרפעו הרפהו םיועהו 23 .ןהירצחו הרשע-םיתש םירע עבגו ינפעהו ינמעה רפכו 24 .תוראבו המרהו ןועבג 25 .הצמהו הריפכהו הפצמהו 26 .הלארתו לאפריו םקרו 27 הרשע-עברא םירע תירק תעבג םלשורי איה יסוביהו ףלאה עלצו 28 .םתחפשמל ןמינב-ינב תלחנ תאז ןהירצחו