Joshua chapter 20 קרפ עשוהי .רמאל עשוהי-לא הוהי רבדיו 1 םכילא יתרבד-רשא טלקמה ירע-תא םכל ונת רמאל לארשי ינב-לא רבד 2 .השמ-דיב .םדה לאגמ טלקמל םכל ויהו תעד-ילבב הגגשב שפנ-הכמ חצור המש סונל 3 -ריעה ינקז ינזאב רבדו ריעה רעש חתפ דמעו הלאה םירעהמ תחא-לא סנו 4 .םמע בשיו םוקמ ול-ונתנו םהילא הריעה ותא ופסאו וירבד-תא איהה הכה תעד-ילבב יכ ודיב חצרה-תא ורגסי-אלו וירחא םדה לאג ףדרי יכו 5 .םושלש לומתמ ול אוה אנש-אלו והער-תא רשא לודגה ןהכה תומ-דע טפשמל הדעה ינפל ודמע-דע איהה ריעב בשיו 6 -רשא ריעה-לא ותיב-לאו וריע-לא אבו חצורה בושי זא םהה םימיב היהי .םשמ סנ עברא תירק-תאו םירפא רהב םכש-תאו ילתפנ רהב לילגב שדק-תא ושדקיו 7 .הדוהי רהב ןורבח איה ןבואר הטממ רשימב רבדמב רצב-תא ונתנ החרזמ וחירי ןדריל רבעמו 8 .השנמ הטממ ןשבב ןולג-תאו דג-הטממ דעלגב תמאר-תאו -לכ המש סונל םכותב רגה רגלו לארשי ינב לכל הדעומה ירע ויה הלא 9 .הדעה ינפל ודמע-דע םדה לאג דיב תומי אלו הגגשב שפנ-הכמ