Joshua chapter 21 קרפ עשוהי ישאר-לאו ןונ-ןב עשוהי-לאו ןהכה רזעלא-לא םיולה תובא ישאר ושגיו 1 .לארשי ינבל תוטמה תובא ונל-תתל השמ-דיב הוצ הוהי רמאל ןענכ ץראב הלשב םהילא ורבדיו 2 .ונתמהבל ןהישרגמו תבשל םירע -תאו הלאה םירעה-תא הוהי יפ-לא םתלחנמ םיולל לארשי-ינב ונתיו 3 .ןהישרגמ הטממ םיולה-ןמ ןהכה ןרהא ינבל יהיו יתהקה תחפשמל לרוגה אציו 4 .הרשע שלש םירע לרוגב ןמינב הטממו ינעמשה הטממו הדוהי השנמ הטמ יצחמו ןד-הטממו םירפא-הטמ תחפשממ םירתונה תהק ינבלו 5 .רשע םירע לרוגב הטמ יצחמו ילתפנ הטממו רשא-הטממו רכששי-הטמ תוחפשממ ןושרג ינבלו 6 .הרשע שלש םירע לרוגב ןשבב השנמ םיתש םירע ןלובז הטממו דג-הטממו ןבואר הטממ םתחפשמל יררמ ינבל 7 .הרשע הוהי הוצ רשאכ ןהישרגמ-תאו הלאה םירעה-תא םיולל לארשי-ינב ונתיו 8 .לרוגב השמ-דיב ארקי-רשא הלאה םירעה תא ןועמש ינב הטממו הדוהי ינב הטממ ונתיו 9 .םשב ןהתא לרוגה היה םהל יכ יול ינבמ יתהקה תוחפשממ ןרהא ינבל יהיו 10 .הנשאיר -תאו הדוהי רהב ןורבח איה קונעה יבא עברא תירק-תא םהל ונתיו 11 .היתביבס השרגמ .ותזחאב הנפי-ןב בלכל ונתנ הירצח-תאו ריעה הדש-תאו 12 -תאו השרגמ-תאו ןורבח-תא חצרה טלקמ ריע-תא ונתנ ןהכה ןרהא ינבלו 13 .השרגמ-תאו הנבל .השרגמ-תאו עמתשא-תאו השרגמ-תאו רתי-תאו 14 .השרגמ-תאו רבד-תאו השרגמ-תאו ןלח-תאו 15 השרגמ-תאו שמש תיב-תא השרגמ-תאו הטי-תאו השרגמ-תאו ןיע-תאו 16 .הלאה םיטבשה ינש תאמ עשת םירע .השרגמ-תאו עבג-תא השרגמ-תאו ןועבג-תא ןמינב הטממו 17 .עברא םירע השרגמ-תאו ןומלע-תאו השרגמ-תאו תותנע-תא 18 .ןהישרגמו םירע הרשע-שלש םינהכה ןרהא-ינב ירע-לכ 19 הטממ םלרוג ירע יהיו תהק ינבמ םירתונה םיולה תהק-ינב תוחפשמלו 20 .םירפא -תאו םירפא רהב השרגמ-תאו םכש-תא חצרה טלקמ ריע-תא םהל ונתיו 21 .השרגמ-תאו רזג .עברא םירע השרגמ-תאו ןרוח תיב-תאו השרגמ-תאו םיצבק-תאו 22 .השרגמ-תאו ןותבג-תא השרגמ-תאו אקתלא-תא ןד-הטממו 23 .עברא םירע השרגמ-תאו ןומר-תג-תא השרגמ-תאו ןוליא-תא 24 השרגמ-תאו ןומר-תג-תאו השרגמ-תאו ךנעת-תא השנמ הטמ תיצחממו 25 .םיתש םירע .םירתונה תהק-ינב תוחפשמל ןהישרגמו רשע םירע-לכ 26 -תא חצרה טלקמ ריע-תא השנמ הטמ יצחמ םיולה תחפשממ ןושרג ינבלו 27 .םיתש םירע השרגמ-תאו הרתשעב-תאו השרגמ-תאו ןשבב ןולג .השרגמ-תאו תרבד-תא השרגמ-תאו ןוישק-תא רכששי הטממו 28 .עברא םירע השרגמ-תאו םינג ןיע-תא השרגמ-תאו תומרי-תא 29 .השרגמ-תאו ןודבע-תא השרגמ-תאו לאשמ-תא רשא הטממו 30 .עברא םירע השרגמ-תאו בחר-תאו השרגמ-תאו תקלח-תא 31 תמח-תאו השרגמ-תאו לילגב שדק-תא חצרה טלקמ ריע-תא ילתפנ הטממו 32 .שלש םירע השרגמ-תאו ןתרק-תאו השרגמ-תאו ראד .ןהישרגמו ריע הרשע-שלש םתחפשמל ינשרגה ירע-לכ 33 -תאו םענקי-תא ןלובז הטמ תאמ םירתונה םיולה יררמ-ינב תוחפשמלו 34 .השרגמ-תאו התרק-תא השרגמ .עברא םירע השרגמ-תאו ללהנ-תא השרגמ-תאו הנמד-תא 35 .השרגמ-תאו הצהי-תאו השרגמ-תאו רצב-תא ןבואר הטממו 36 .עברא םירע השרגמ-תאו תעפימ-תאו השרגמ-תאו תומדק-תא 37 םינחמ-תאו השרגמ-תאו דעלגב תמר-תא חצרה טלקמ ריע-תא דג-הטממו 38 .השרגמ-תאו .עברא םירע-לכ השרגמ-תאו רזעי-תא השרגמ-תאו ןובשח-תא 39 םלרוג יהיו םיולה תוחפשממ םירתונה םתחפשמל יררמ ינבל םירעה-לכ 40 .הרשע םיתש םירע .ןהישרגמו הנמשו םיעברא םירע לארשי-ינב תזחא ךותב םיולה ירע לכ 41 .הלאה םירעה-לכל ןכ היתביבס הישרגמו ריע ריע הלאה םירעה הנייהת 42 ובשיו הושריו םתובאל תתל עבשנ רשא ץראה-לכ-תא לארשיל הוהי ןתיו 43 .da םהינפב שיא דמע-אלו םתובאל עבשנ-רשא לככ ביבסמ םהל הוהי חניו 44 .םדיב הוהי ןתנ םהיביא-לכ תא םהיביא-לכמ .אב לכה לארשי תיב-לא הוהי רבד-רשא בוטה רבדה לכמ רבד לפנ-אל 45