Joshua chapter 22 קרפ עשוהי .השנמ הטמ יצחלו ידגלו ינבוארל עשוהי ארקי זא 1 ועמשתו הוהי דבע השמ םכתא הוצ רשא-לכ תא םתרמש םתא םהילא רמאיו 2 .םכתא יתיוצ-רשא לכל ילוקב תרמשמ-תא םתרמשו הזה םויה דע םיבר םימי הז םכיחא-תא םתבזע-אל 3 .םכיהלא הוהי תוצמ םכל וכלו ונפ התעו םהל רבד רשאכ םכיחאל םכיהלא הוהי חינה התעו 4 .ןדריה רבעב הוהי דבע השמ םכל ןתנ רשא םכתזחא ץרא-לא םכילהאל -דבע השמ םכתא הוצ רשא הרותה-תאו הוצמה-תא תושעל דאמ ורמש קר 5 -הקבדלו ויתוצמ רמשלו ויכרד-לכב תכללו םכיהלא הוהי-תא הבהאל הוהי .םכשפנ-לכבו םכבבל-לכב ודבעלו וב .םהילהא-לא וכליו םחלשיו עשוהי םכרביו 6 רבעמ םהיחא-םע עשוהי ןתנ ויצחלו ןשבב השמ ןתנ השנמה טבש יצחלו 7 .םכרביו םהילהא-לא עשוהי םחלש יכ םגו המי ןדריה דאמ-בר הנקמבו םכילהא-לא ובוש םיבר םיסכנב רמאל םהילא רמאיו 8 -םע םכיביא-ללש וקלח דאמ הברה תומלשבו לזרבבו תשחנבו בהזבו ףסכב .םכיחא לארשי ינב תאמ השנמה טבש יצחו דג-ינבו ןבואר-ינב וכליו ובשיו 9 הב-וזחאנ רשא םתזחא ץרא-לא דעלגה ץרא-לא תכלל ןענכ-ץראב רשא הלשמ .השמ-דיב הוהי יפ-לע דג-ינבו ןבואר-ינב ונביו ןענכ ץראב רשא ןדריה תולילג-לא ואביו 10 .הארמל לודג חבזמ ןדריה-לע חבזמ םש השנמה טבש יצחו טבש יצחו דג-ינבו ןבואר-ינב ונב הנה רמאל לארשי-ינב ועמשיו 11 ינב רבע-לא ןדריה תולילג-לא ןענכ ץרא לומ-לא חבזמה-תא השנמה .לארשי םהילע תולעל הלש לארשי-ינב תדע-לכ ולהקיו לארשי ינב ועמשיו 12 .אבצל -לא השנמ-טבש יצח-לאו דג-ינב-לאו ןבואר-ינב-לא לארשי-ינב וחלשיו 13 .ןהכה רזעלא-ןב סחניפ-תא דעלגה ץרא לארשי תוטמ לכל בא תיבל דחא אישנ דחא אישנ ומע םיאשנ הרשעו 14 .לארשי יפלאל המה םתובא-תיב שאר שיאו דעלגה ץרא-לא השנמ-טבש יצח-לאו דג-ינב-לאו ןבואר-ינב-לא ואביו 15 .רמאל םתא ורבדיו בושל לארשי יהלאב םתלעמ רשא הזה לעמה-המ הוהי תדע לכ ורמא הכ 16 .הוהיב םויה םכדרמל חבזמ םכל םכתונבב הוהי ירחאמ םויה יהיו הזה םויה דע ונממ ונרהטה-אל רשא רועפ ןוע-תא ונל-טעמה 17 .הוהי תדעב ףגנה -לא רחמו הוהיב םויה ודרמת םתא היהו הוהי ירחאמ םויה ובשת םתאו 18 .ףצקי לארשי תדע-לכ םש-ןכש רשא הוהי תזחא ץרא-לא םכל ורבע םכתזחא ץרא האמט-םא ךאו 19 םכתנבב ודרמת-לא ונתאו ודרמת-לא הוהיבו ונכותב וזחאהו הוהי ןכשמ .וניהלא הוהי חבזמ ידעלבמ חבזמ םכל אוהו ףצק היה לארשי תדע-לכ-לעו םרחב לעמ לעמ חרז-ןב ןכע אולה 20 .ונועב עוג אל דחא שיא יפלא ישאר-תא ורבדיו השנמה טבש יצחו דג-ינבו ןבואר-ינב ונעיו 21 .לארשי דרמב-םא עדי אוה לארשיו עדי אוה הוהי םיהלא לא הוהי םיהלא לא 22 .הזה םויה ונעישות-לא הוהיב לעמב-םאו החנמו הלוע וילע תולעהל-םאו הוהי ירחאמ בושל חבזמ ונל תונבל 23 .שקבי אוה הוהי םימלש יחבז וילע תושעל-םאו ונינבל םכינב ורמאי רחמ רמאל תאז-תא ונישע רבדמ הגאדמ אל-םאו 24 .לארשי יהלא הוהילו םכל-המ רמאל -ןיא ןדריה-תא דג-ינבו ןבואר-ינב םכיניבו ונניב הוהי-ןתנ לובגו 25 .הוהי-תא ארי יתלבל ונינב-תא םכינב ותיבשהו הוהיב קלח םכל .חבזל אלו הלועל אל חבזמה-תא תונבל ונל אנ-השענ רמאנו 26 תדבע-תא דבעל ונירחא וניתורד ןיבו םכיניבו וניניב אוה דע יכ 27 רחמ םכינב ורמאי-אלו ונימלשבו וניחבזבו וניתולעב וינפל הוהי .הוהיב קלח םכל-ןיא ונינבל תינבת-תא ואר ונרמאו רחמ וניתרד-לאו ונילא ורמאי-יכ היהו רמאנו 28 וניניב אוה דע-יכ חבזל אלו הלועל אל וניתובא ושע-רשא הוהי חבזמ .םכיניבו חבזמ תונבל הוהי ירחאמ םויה בושלו הוהיב דרמל ונממ ונל הלילח 29 .ונכשמ ינפל רשא וניהלא הוהי חבזמ דבלמ חבזלו החנמל הלעל -תא ותא רשא לארשי יפלא ישארו הדעה יאישנו ןהכה סחניפ עמשיו 30 .םהיניעב בטייו השנמ ינבו דג-ינבו ןבואר-ינב ורבד רשא םירבדה ינב-לאו דג-ינב-לאו ןבואר-ינב-לא ןהכה רזעלא-ןב סחניפ רמאיו 31 זא הזה לעמה הוהיב םתלעמ-אל רשא הוהי ונכותב-יכ ונעדי םויה השנמ .הוהי דימ לארשי ינב-תא םתלצה דג-ינב תאמו ןבואר-ינב תאמ םיאישנהו ןהכה רזעלא-ןב סחניפ בשיו 32 .רבד םתוא ובשיו לארשי ינב-לא ןענכ ץרא-לא דעלגה ץראמ ורמא אלו לארשי ינב םיהלא וכרביו לארשי ינב יניעב רבדה בטייו 33 .הב םיבשי דג-ינבו ןבואר-ינב רשא ץראה-תא תחשל אבצל םהילע תולעל הוהי יכ וניתניב אוה דע יכ חבזמל דג-ינבו ןבואר-ינב וארקיו 34 .םיהלאה