Joshua chapter 23 קרפ עשוהי ביבסמ םהיביא-לכמ לארשיל הוהי חינה-רשא ירחא םיבר םימימ יהיו 1 .םימיב אב ןקז עשוהיו רמאיו וירטשלו ויטפשלו וישארלו וינקזל לארשי-לכל עשוהי ארקיו 2 .םימיב יתאב יתנקז ינא םהלא יכ םכינפמ הלאה םיוגה-לכל םכיהלא הוהי השע רשא-לכ תא םתיאר םתאו 3 .םכל םחלנה אוה םכיהלא הוהי ןדריה-ןמ םכיטבשל הלחנב הלאה םיראשנה םיוגה-תא םכל יתלפה ואר 4 .שמשה אובמ לודגה םיהו יתרכה רשא םיוגה-לכו -תא םתשריו םכינפלמ םתא שירוהו םכינפמ םפדהי אוה םכיהלא הוהיו 5 .םכל םכיהלא הוהי רבד רשאכ םצרא -רוס יתלבל השמ תרות רפסב בותכה-לכ תא תושעלו רמשל דאמ םתקזחו 6 .לואמשו ןימי ונממ וריכזת-אל םהיהלא םשבו םכתא הלאה םיראשנה הלאה םיוגב אוב-יתלבל 7 .םהל ווחתשת אלו םודבעת אלו ועיבשת אלו .הזה םויה דע םתישע רשאכ וקבדת םכיהלא הוהיב-םא יכ 8 םכינפב שיא דמע-אל םתאו םימוצעו םילדג םיוג םכינפמ הוהי שרויו 9 .הזה םויה דע רבד רשאכ םכל םחלנה אוה םכיהלא הוהי יכ ףלא-ףדרי םכמ דחא-שיא 10 .םכל .םכיהלא הוהי-תא הבהאל םכיתשפנל דאמ םתרמשנו 11 םכתא הלאה םיראשנה הלאה םיוגה רתיב םתקבדו ובושת בוש-םא יכ 12 .םכב םהו םהב םתאבו םהב םתנתחתהו הלאה םיוגה-תא שירוהל םכיהלא הוהי ףיסוי אל יכ ועדת עודי 13 -דע םכיניעב םיננצלו םכידצב טטשלו שקומלו חפל םכל ויהו םכינפלמ .םכיהלא הוהי םכל ןתנ רשא תאזה הבוטה המדאה לעמ םכדבא םכשפנ-לכבו םכבבל-לכב םתעדיו ץראה-לכ ךרדב םויה ךלוה יכנא הנהו 14 םכילע םכיהלא הוהי רבד רשא םיבוטה םירבדה לכמ דחא רבד לפנ-אל יכ .דחא רבד ונממ לפנ-אל םכל ואב לכה ןכ םכילא םכיהלא הוהי רבד רשא בוטה רבדה-לכ םכילע אב-רשאכ היהו 15 הבוטה המדאה לעמ םכתוא ודימשה-דע ערה רבדה-לכ תא םכילע הוהי איבי .םכיהלא הוהי םכל ןתנ רשא תאזה םיהלא םתדבעו םתכלהו םכתא הוצ רשא םכיהלא הוהי תירב-תא םכרבעב 16 הבוטה ץראה לעמ הרהמ םתדבאו םכב הוהי-ףא הרחו םהל םתיוחתשהו םירחא .םכל ןתנ רשא