Joshua chapter 24 קרפ עשוהי וישארלו לארשי ינקזל ארקיו המכש לארשי יטבש-לכ-תא עשוהי ףסאיו 1 .םיהלאה ינפל ובציתיו וירטשלו ויטפשלו ובשי רהנה רבעב לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םעה-לכ-לא עשוהי רמאיו 2 .םירחא םיהלא ודבעיו רוחנ יבאו םהרבא יבא חרת םלועמ םכיתובא בראו ןענכ ץרא-לכב ותוא ךלואו רהנה רבעמ םהרבא-תא םכיבא-תא חקאו 3 .קחצי-תא ול-ןתאו וערז-תא ותוא תשרל ריעש רה-תא ושעל ןתאו ושע-תאו בקעי-תא קחציל ןתאו 4 .םירצמ ודרי וינבו בקעיו רחאו וברקב יתישע רשאכ םירצמ-תא ףגאו ןרהא-תאו השמ-תא חלשאו 5 .םכתא יתאצוה םכיתובא ירחא םירצמ ופדריו המיה ואבתו םירצממ םכיתובא-תא איצואו 6 .ףוס-םי םישרפבו בכרב םיה-תא וילע אביו םירצמה ןיבו םכיניב לפאמ םשיו הוהי-לא וקעציו 7 םימי רבדמב ובשתו םירצמב יתישע-רשא תא םכיניע הניארתו והסכיו .םיבר ןתאו םכתא ומחליו ןדריה רבעב בשויה ירמאה ץרא-לא םכתא האבאו 8 .םכינפמ םדימשאו םצרא-תא ושריתו םכדיב םתוא -ןב םעלבל ארקיו חלשיו לארשיב םחליו באומ ךלמ רופצ-ןב קלב םקיו 9 .םכתא ללקל רועב .ודימ םכתא לצאו םכתא ךורב ךרביו םעלבל עמשל יתיבא אלו 10 ירמאה וחירי-ילעב םכב ומחליו וחירי-לא ואבתו ןדריה-תא ורבעתו 11 .םכדיב םתוא ןתאו יסוביהו יוחה ישגרגהו יתחהו ינענכהו יזרפהו אל ירמאה יכלמ ינש םכינפמ םתוא שרגתו הערצה-תא םכינפל חלשאו 12 .ךתשקב אלו ךברחב םהב ובשתו םתינב-אל רשא םירעו הב תעגי-אל רשא ץרא םכל ןתאו 13 .םילכא םתא םתעטנ-אל רשא םיתיזו םימרכ רשא םיהלא-תא וריסהו תמאבו םימתב ותא ודבעו הוהי-תא וארי התעו 14 .הוהי-תא ודבעו םירצמבו רהנה רבעב םכיתובא ודבע -תא םא ןודבעת ימ-תא םויה םכל ורחב הוהי-תא דבעל םכיניעב ער םאו 15 םתא רשא ירמאה יהלא-תא םאו רהנה רבעב רשא םכיתובא ודבע-רשא םיהלא .הוהי-תא דבענ יתיבו יכנאו םצראב םיבשי .םירחא םיהלא דבעל הוהי-תא בזעמ ונל הלילח רמאיו םעה ןעיו 16 תיבמ םירצמ ץראמ וניתובא-תאו ונתא הלעמה אוה וניהלא הוהי יכ 17 ךרדה-לכב ונרמשיו הלאה תולדגה תותאה-תא וניניעל השע רשאו םידבע .םברקב ונרבע רשא םימעה לכבו הב ונכלה רשא ונחנא-םג ונינפמ ץראה בשי ירמאה-תאו םימעה-לכ-תא הוהי שרגיו 18 .וניהלא אוה-יכ הוהי-תא דבענ אוה םישדק םיהלא-יכ הוהי-תא דבעל ולכות אל םעה-לא עשוהי רמאיו 19 .םכיתואטחלו םכעשפל אשי-אל אוה אונק-לא ירחא םכתא הלכו םכל ערהו בשו רכנ יהלא םתדבעו הוהי-תא ובזעת יכ 20 .םכל ביטיה-רשא .דבענ הוהי-תא יכ אל עשוהי-לא םעה רמאיו 21 הוהי-תא םכל םתרחב םתא-יכ םכב םתא םידע םעה-לא עשוהי רמאיו 22 .םידע ורמאיו ותוא דבעל הוהי-לא םכבבל-תא וטהו םכברקב רשא רכנה יהלא-תא וריסה התעו 23 .לארשי יהלא .עמשנ ולוקבו דבענ וניהלא הוהי-תא עשוהי-לא םעה ורמאיו 24 .םכשב טפשמו קח ול םשיו אוהה םויב םעל תירב עשוהי תרכיו 25 הלודג ןבא חקיו םיהלא תרות רפסב הלאה םירבדה-תא עשוהי בתכיו 26 .הוהי שדקמב רשא הלאה תחת םש המיקיו איה-יכ הדעל ונב-היהת תאזה ןבאה הנה םעה-לכ-לא עשוהי רמאיו 27 ןושחכת-ןפ הדעל םכב התיהו ונמע רבד רשא הוהי ירמא-לכ תא העמש .םכיהלאב .ותלחנל שיא םעה-תא עשוהי חלשיו 28 רשעו האמ-ןב הוהי דבע ןונ-ןב עשוהי תמיו הלאה םירבדה ירחא יהיו 29 .םינש -רהל ןופצמ םירפא-רהב רשא חרס-תנמתב ותלחנ לובגב ותא ורבקיו 30 .שעג וכיראה רשא םינקזה ימי לכו עשוהי ימי לכ הוהי-תא לארשי דבעיו 31 .לארשיל השע רשא הוהי השעמ-לכ תא ועדי רשאו עשוהי ירחא םימי תקלחב םכשב ורבק םירצממ לארשי-ינב ולעה-רשא ףסוי תומצע-תאו 32 -ינבל ויהיו הטישק האמב םכש-יבא רומח-ינב תאמ בקעי הנק רשא הדשה .הלחנל ףסוי רהב ול-ןתנ רשא ונב סחניפ תעבגב ותא ורבקיו תמ ןרהא-ןב רזעלאו 33 .םירפא