Judges chapter 1 קרפ םיטפוש ונל-הלעי ימ רמאל הוהיב לארשי ינב ולאשיו עשוהי תומ ירחא יהיו 1 .וב םחלהל הלחתב ינענכה-לא .ודיב ץראה-תא יתתנ הנה הלעי הדוהי הוהי רמאיו 2 יתכלהו ינענכב המחלנו ילרוגב יתא הלע ויחא ןועמשל הדוהי רמאיו 3 .ןועמש ותא ךליו ךלרוגב ךתא ינא-םג תרשע קזבב םוכיו םדיב יזרפהו ינענכה-תא הוהי ןתיו הדוהי לעיו 4 .שיא םיפלא .יזרפה-תאו ינענכה-תא וכיו וב ומחליו קזבב קזב ינדא-תא ואצמיו 5 וידי תונהב-תא וצצקיו ותא וזחאיו וירחא ופדריו קזב ינדא סניו 6 .וילגרו ויה םיצצקמ םהילגרו םהידי תונהב םיכלמ םיעבש קזב-ינדא רמאיו 7 תמיו םלשורי והאיביו םיהלא יל-םלש ןכ יתישע רשאכ ינחלש תחת םיטקלמ .םש ריעה-תאו ברח-יפל הוכיו התוא ודכליו םלשוריב הדוהי-ינב ומחליו 8 .שאב וחלש .הלפשהו בגנהו רהה בשוי ינענכב םחלהל הדוהי ינב ודרי רחאו 9 עברא תירק םינפל ןורבח-םשו ןורבחב בשויה ינענכה-לא הדוהי ךליו 10 .ימלת-תאו ןמיחא-תאו ישש-תא וכיו .רפס-תירק םינפל ריבד-םשו ריבד יבשוי-לא םשמ ךליו 11 יתב הסכע-תא ול יתתנו הדכלו רפס-תירק-תא הכי-רשא בלכ רמאיו 12 .השאל ותב הסכע-תא ול-ןתיו ונממ ןטקה בלכ יחא זנק-ןב לאינתע הדכליו 13 .השאל -רמאיו רומחה לעמ חנצתו הדשה היבא-תאמ לואשל והתיסתו האובב יהיו 14 .ךל-המ בלכ הל -ןתיו םימ תלג יל התתנו ינתתנ בגנה ץרא יכ הכרב יל-הבה ול רמאתו 15 .תיתחת תלג תאו תילע תלג תא בלכ הל הדוהי רבדמ הדוהי ינב-תא םירמתה ריעמ ולע השמ ןתח יניק ינבו 16 .םעה-תא בשיו ךליו דרע בגנב רשא ומירחיו תפצ בשוי ינענכה-תא וכיו ויחא ןועמש-תא הדוהי ךליו 17 .המרח ריעה-םש-תא ארקיו התוא ןורקע-תאו הלובג-תאו ןולקשא-תאו הלובג-תאו הזע-תא הדוהי דכליו 18 .הלובג-תאו -יכ קמעה יבשי-תא שירוהל אל יכ רהה-תא שריו הדוהי-תא הוהי יהיו 19 .םהל לזרב בכר .קנעה ינב השלש-תא םשמ שרויו השמ רבד רשאכ ןורבח-תא בלכל ונתיו 20 ינב-תא יסוביה בשיו ןמינב ינב ושירוה אל םלשורי בשי יסוביה-תאו 21 .הזה םויה דע םלשוריב ןמינב .םמע הוהיו לא-תיב םה-םג ףסוי-תיב ולעיו 22 .זול םינפל ריעה-םשו לא-תיבב ףסוי-תיב וריתיו 23 אובמ-תא אנ ונארה ול ורמאיו ריעה-ןמ אצוי שיא םירמשה ואריו 24 .דסח ךמע ונישעו ריעה -לכ-תאו שיאה-תאו ברח-יפל ריעה-תא וכיו ריעה אובמ-תא םאריו 25 .וחלש ותחפשמ םויה דע המש אוה זול המש ארקיו ריע ןביו םיתחה ץרא שיאה ךליו 26 .הזה -תאו היתנב-תאו ךנעת-תאו היתונב-תאו ןאש-תיב-תא השנמ שירוה-אלו 27 -תאו ודגמ יבשוי-תאו היתנב-תאו םעלבי יבשוי-תאו היתונב-תאו רוד בשי .תאזה ץראב תבשל ינענכה לאויו היתונב .ושירוה אל שירוהו סמל ינענכה-תא םשיו לארשי קזח-יכ יהיו 28 .רזגב וברקב ינענכה בשיו רזגב בשויה ינענכה-תא שירוה אל םירפאו 29 ינענכה בשיו ללהנ יבשוי-תאו ןורטק יבשוי-תא שירוה אל ןלובז 30 .סמל ויהיו eaxwa ביזכא-תאו בלחא-תאו ןודיצ יבשוי-תאו וכע יבשי-תא שירוה אל רשא 31 .בחר-תאו קיפא-תאו הבלח-תאו .ושירוה אל יכ ץראה יבשי ינענכה ברקב ירשאה בשיו 32 ברקב בשיו תנע-תיב יבשי-תאו שמש-תיב יבשי-תא שירוה-אל ילתפנ 33 .סמל םהל ויה תנע תיבו שמש-תיב יבשיו ץראה יבשי ינענכה .קמעל תדרל ונתנ אל-יכ הרהה ןד-ינב-תא ירמאה וצחליו 34 ףסוי-תיב די דבכתו םיבלעשבו ןוליאב סרח-רהב תבשל ירמאה לאויו 35 .סמל ויהיו .הלעמו עלסהמ םיברקע הלעממ ירמאה לובגו 36