Judges chapter 2 קרפ םיטפוש איבאו םירצממ םכתא הלעא רמאיו םיכבה-לא לגלגה-ןמ הוהי-ךאלמ לעיו 1 .םלועל םכתא יתירב רפא-אל רמאו םכיתבאל יתעבשנ רשא ץראה-לא םכתא םתעמש-אלו ןוצתת םהיתוחבזמ תאזה ץראה יבשויל תירב ותרכת-אל םתאו 2 .םתישע תאז-המ ילקב םכל ויהי םהיהלאו םידצל םכל ויהו םכינפמ םתוא שרגא-אל יתרמא םגו 3 .שקומל םעה ואשיו לארשי ינב-לכ-לא הלאה םירבדה-תא הוהי ךאלמ רבדכ יהיו 4 .וכביו םלוק-תא .הוהיל םש-וחבזיו םיכב אוהה םוקמה-םש וארקיו 5 .ץראה-תא תשרל ותלחנל שיא לארשי-ינב וכליו םעה-תא עשוהי חלשיו 6 וכיראה רשא םינקזה ימי לכו עשוהי ימי לכ הוהי-תא םעה ודבעיו 7 .לארשיל השע רשא לודגה הוהי השעמ-לכ תא ואר רשא עושוהי ירחא םימי .םינש רשעו האמ-ןב הוהי דבע ןונ-ןב עשוהי תמיו 8 .שעג-רהל ןופצמ םירפא רהב סרח-תנמתב ותלחנ לובגב ותוא ורבקיו 9 -אל רשא םהירחא רחא רוד םקיו ויתובא-לא ופסאנ אוהה רודה-לכ םגו 10 .לארשיל השע רשא השעמה-תא םגו הוהי-תא ועדי .םילעבה-תא ודבעיו הוהי יניעב ערה-תא לארשי-ינב ושעיו 11 ירחא וכליו םירצמ ץראמ םתוא איצומה םתובא יהלא הוהי-תא ובזעיו 12 -תא וסעכיו םהל ווחתשיו םהיתוביבס רשא םימעה יהלאמ םירחא םיהלא .הוהי .תורתשעלו לעבל ודבעיו הוהי-תא ובזעיו 13 דיב םרכמיו םתוא וסשיו םיסש-דיב םנתיו לארשיב הוהי ףא-רחיו 14 .םהיביוא ינפל דמעל דוע ולכי-אלו ביבסמ םהיביוא עבשנ רשאכו הוהי רבד רשאכ הערל םב-התיה הוהי-די ואצי רשא לכב 15 .דאמ םהל רציו םהל הוהי .םהיסש דימ םועישויו םיטפש הוהי םקיו 16 םהל ווחתשיו םירחא םיהלא ירחא ונז יכ ועמש אל םהיטפש-לא םגו 17 .ןכ ושע-אל הוהי-תוצמ עמשל םתובא וכלה רשא ךרדה-ןמ רהמ ורס םהיביא דימ םעישוהו טפשה-םע הוהי היהו םיטפש םהל הוהי םיקה-יכו 18 .םהיקחדו םהיצחל ינפמ םתקאנמ הוהי םחני-יכ טפושה ימי לכ םירחא םיהלא ירחא תכלל םתובאמ ותיחשהו ובשי טפושה תומב היהו 19 .השקה םכרדמו םהיללעממ וליפה אל םהל תוחתשהלו םדבעל רשא יתירב-תא הזה יוגה ורבע רשא ןעי רמאיו לארשיב הוהי ףא-רחיו 20 .ילוקל ועמש אלו םתובא-תא יתיוצ עשוהי בזע-רשא םיוגה-ןמ םהינפמ שיא שירוהל ףיסוא אל ינא-םג 21 .תמיו רשאכ םב תכלל הוהי ךרד-תא םה םירמשה לארשי-תא םב תוסנ ןעמל 22 .אל-םא םתובא ורמש .עשוהי-דיב םנתנ אלו רהמ םשירוה יתלבל הלאה םיוגה-תא הוהי חניו 23