Judges chapter 3 קרפ םיטפוש ועדי-אל רשא-לכ תא לארשי-תא םב תוסנל הוהי חינה רשא םיוגה הלאו 1 .ןענכ תומחלמ-לכ תא .םועדי אל םינפל-רשא קר המחלמ םדמלל לארשי-ינב תורד תעד ןעמל קר 2 רהמ ןונבלה רה בשי יוחהו ינדיצהו ינענכה-לכו םיתשלפ ינרס תשמח 3 .תמח אובל דע ןומרח לעב -תא הוצ-רשא הוהי תוצמ-תא ועמשיה תעדל לארשי-תא םב תוסנל ויהיו 4 .השמ-דיב םתובא .יסוביהו יוחהו יזרפהו ירמאהו יתחה ינענכה ברקב ובשי לארשי ינבו 5 -תא ודבעיו םהינבל ונתנ םהיתונב-תאו םישנל םהל םהיתונב-תא וחקיו 6 .םהיהלא םהיהלא הוהי-תא וחכשיו הוהי יניעב ערה-תא לארשי-ינב ושעיו 7 .תורשאה-תאו םילעבה-תא ודבעיו םירהנ םרא ךלמ םיתעשר ןשוכ דיב םרכמיו לארשיב הוהי ףא-רחיו 8 .םינש הנמש םיתעשר ןשוכ-תא לארשי-ינב ודבעיו םעישויו לארשי ינבל עישומ הוהי םקיו הוהי-לא לארשי-ינב וקעזיו 9 .ונממ ןטקה בלכ יחא זנק-ןב לאינתע תא ודיב הוהי ןתיו המחלמל אציו לארשי-תא טפשיו הוהי-חור וילע יהתו 10 .םיתעשר ןשוכ לע ודי זעתו םרא ךלמ םיתעשר ןשוכ-תא .זנק-ןב לאינתע תמיו הנש םיעברא ץראה טקשתו 11 -ךלמ ןולגע-תא הוהי קזחיו הוהי יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו 12 .הוהי יניעב ערה-תא ושע-יכ לע לארשי-לע באומ ריע-תא ושרייו לארשי-תא ךיו ךליו קלמעו ןומע ינב-תא וילא ףסאיו 13 .םירמתה .הנש הרשע הנומש באומ-ךלמ ןולגע-תא לארשי-ינב ודבעיו 14 ארג-ןב דוהא-תא עישומ םהל הוהי םקיו הוהי-לא לארשי-ינב וקעזיו 15 ןולגעל החנמ ודיב לארשי-ינב וחלשיו ונימי-די רטא שיא ינימיה-ןב .באומ ךלמ וידמל תחתמ התוא רגחיו הכרא דמג תויפ ינש הלו ברח דוהא ול שעיו 16 .ונימי ךרי לע .דאמ אירב שיא ןולגעו באומ ךלמ ןולגעל החנמה-תא ברקיו 17 .החנמה יאשנ םעה-תא חלשיו החנמה-תא בירקהל הלכ רשאכ יהיו 18 ךלמה ךילא יל רתס-רבד רמאיו לגלגה-תא רשא םיליספה-ןמ בש אוהו 19 .וילע םידמעה-לכ וילעמ ואציו סה רמאיו דוהא רמאיו ודבל ול-רשא הרקמה תילעב בשי-אוהו וילא אב דוהאו 20 .אסכה לעמ םקיו ךילא יל םיהלא-רבד העקתיו ונימי ךרי לעמ ברחה-תא חקיו ולאמש די-תא דוהא חלשיו 21 .ונטבב ברחה ףלש אל יכ בהלה דעב בלחה רגסיו בהלה רחא בצנה-םג אביו 22 .הנדשרפה אציו ונטבמ .לענו ודעב הילעה תותלד רגסיו הנורדסמה דוהא אציו 23 ךא ורמאיו תולענ הילעה תותלד הנהו ואריו ואב וידבעו אצי אוהו 24 .הרקמה רדחב וילגר-תא אוה ךיסמ חתפמה-תא וחקיו הילעה תותלד חתפ ונניא הנהו שוב-דע וליחיו 25 .תמ הצרא לפנ םהינדא הנהו וחתפיו .התריעשה טלמיו םיליספה-תא רבע אוהו םהמהמתה דע טלמנ דוהאו 26 רהה-ןמ לארשי-ינב ומע ודריו םירפא רהב רפושב עקתיו ואובב יהיו 27 .םהינפל אוהו םכדיב באומ-תא םכיביא-תא הוהי ןתנ-יכ ירחא ופדר םהלא רמאיו 28 .רבעל שיא ונתנ-אלו באומל ןדריה תורבעמ-תא ודכליו וירחא ודריו אלו ליח שיא-לכו ןמש-לכ שיא םיפלא תרשעכ איהה תעב באומ-תא וכיו 29 .שיא טלמנ .הנש םינומש ץראה טקשתו לארשי די תחת אוהה םויב באומ ענכתו 30 רקבה דמלמב שיא תואמ-שש םיתשלפ-תא ךיו תנע-ןב רגמש היה וירחאו 31 .לארשי-תא אוה-םג עשיו