Judges chapter 4 קרפ םיטפוש .תמ דוהאו הוהי יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו 1 ארסיס ואבצ-רשו רוצחב ךלמ רשא ןענכ-ךלמ ןיבי דיב הוהי םרכמיו 2 .םיוגה תשרחב בשוי אוהו -תא ץחל אוהו ול לזרב-בכר תואמ עשת יכ הוהי-לא לארשי-ינב וקעציו 3 .הנש םירשע הקזחב לארשי ינב .איהה תעב לארשי-תא הטפש איה תודיפל תשא האיבנ השא הרובדו 4 ולעיו םירפא רהב לא-תיב ןיבו המרה ןיב הרובד רמת-תחת תבשוי איהו 5 .טפשמל לארשי ינב הילא הוהי הוצ אלה וילא רמאתו ילתפנ שדקמ םעניבא-ןב קרבל ארקתו חלשתו 6 ינבמ שיא םיפלא תרשע ךמע תחקלו רובת רהב תכשמו ךל לארשי-יהלא .ןולבז ינבמו ilztp -תאו ובכר-תאו ןיבי אבצ-רש ארסיס-תא ןושיק לחנ-לא ךילא יתכשמו 7 .ךדיב והיתתנו ונומה .ךלא אל ימע יכלת אל-םאו יתכלהו ימע יכלת-םא קרב הילא רמאיו 8 ךלוה התא רשא ךרדה-לע ךתראפת היהת אל יכ ספא ךמע ךלא ךלה רמאתו 9 .השדק קרב-םע ךלתו הרובד םקתו ארסיס-תא הוהי רכמי השא-דיב יכ שיא יפלא תרשע וילגרב לעיו השדק ילתפנ-תאו ןלובז-תא קרב קעזיו 10 .הרובד ומע לעתו ןולא-דע ולהא טיו השמ ןתח בבח ינבמ ןיקמ דרפנ יניקה רבחו 11 .שדק-תא רשא םינעצב .רובת-רה םעניבא-ןב קרב הלע יכ ארסיסל ודגיו 12 ותא רשא םעה-לכ-תאו לזרב בכר תואמ עשת ובכר-לכ-תא ארסיס קעזיו 13 .ןושיק לחנ-לא םיוגה תשרחמ ךדיב ארסיס-תא הוהי ןתנ רשא םויה הז יכ םוק קרב-לא הרבד רמאתו 14 .וירחא שיא םיפלא תרשעו רובת רהמ קרב דריו ךינפל אצי הוהי אלה קרב ינפל ברח-יפל הנחמה-לכ-תאו בכרה-לכ-תאו ארסיס-תא הוהי םהיו 15 .וילגרב סניו הבכרמה לעמ ארסיס דריו הנחמ-לכ לפיו םיוגה תשרח דע הנחמה ירחאו בכרה ירחא ףדר קרבו 16 .דחא-דע ראשנ אל ברח-יפל ארסיס ןיבי ןיב םולש יכ יניקה רבח תשא לעי להא-לא וילגרב סנ ארסיסו 17 .יניקה רבח תיב ןיבו רוצח-ךלמ ארית-לא ילא הרוס ינדא הרוס וילא רמאתו ארסיס תארקל לעי אצתו 18 .הכימשב והסכתו הלהאה הילא רסיו בלחה דואנ-תא חתפתו יתאמצ יכ םימ-טעמ אנ-יניקשה הילא רמאיו 19 .והסכתו והקשתו הפ-שיה רמאו ךלאשו אובי שיא-םא היהו להאה חתפ דמע הילא רמאיו 20 .ןיא תרמאו שיא וילא אובתו הדיב תבקמה-תא םשתו להאה דתי-תא רבח-תשא לעי חקתו 21 .תמיו ףעיו םדרנ-אוהו ץראב חנצתו ותקרב דתיה-תא עקתתו טאלב -תא ךאראו ךל ול רמאתו ותארקל לעי אצתו ארסיס-תא ףדר קרב הנהו 22 .ותקרב דתיהו תמ לפנ ארסיס הנהו הילא אביו שקבמ התא-רשא שיאה .לארשי ינב ינפל ןענכ-ךלמ ןיבי תא אוהה םויב םיהלא ענכיו 23 ותירכה רשא דע ןענכ-ךלמ ןיבי לע השקו ךולה לארשי-ינב די ךלתו 24 .ןענכ-ךלמ ןיבי תא