Judges chapter 5 קרפ םיטפוש .רמאל אוהה םויב םעניבא-ןב קרבו הרובד רשתו 1 .הוהי וכרב םע בדנתהב לארשיב תוערפ ערפב 2 יהלא הוהיל רמזא הרישא יכנא הוהיל יכנא םינזר וניזאה םיכלמ ועמש 3 .לארשי -םג ופטנ םימש-םג השער ץרא םודא הדשמ ךדעצב ריעשמ ךתאצב הוהי 4 .םימ ופטנ םיבע .לארשי יהלא הוהי ינפמ יניס הז הוהי ינפמ ולזנ םירה 5 תוחרא וכלי תוביתנ יכלהו תוחרא ולדח לעי ימיב תנע-ןב רגמש ימיב 6 .תולקלקע .לארשיב םא יתמקש הרובד יתמקש דע ולדח לארשיב ןוזרפ ולדח 7 ףלא םיעבראב חמרו הארי-םא ןגמ םירעש םחל זא םישדח םיהלא רחבי 8 .לארשיב .הוהי וכרב םעב םיבדנתמה לארשי יקקוחל יבל 9 .וחיש ךרד-לע יכלהו ןידמ-לע יבשי תורחצ תונתא יבכר 10 לארשיב ונזרפ תקדצ הוהי תוקדצ ונתי םש םיבאשמ ןיב םיצצחמ לוקמ 11 .הוהי-םע םירעשל ודרי זא -ןב ךיבש הבשו קרב םוק ריש-ירבד ירוע ירוע הרובד ירוע ירוע 12 .םעניבא .םירובגב יל-דרי הוהי םע םירידאל דירש דרי זא 13 ודרי ריכמ ינמ ךיממעב ןימינב ךירחא קלמעב םשרש םירפא ינמ 14 .רפס טבשב םיכשמ ןלובזמו םיקקחמ תוגלפב וילגרב חלש קמעב קרב ןכ רכששיו הרבד-םע רכששיב ירשו 15 .בל-יקקח םילדג ןבואר םילודג ןבואר תוגלפל םירדע תוקרש עמשל םיתפשמה ןיב תבשי המל 16 .בל-ירקח לעו םימי ףוחל בשי רשא תוינא רוגי המל ןדו ןכש ןדריה רבעב דעלג 17 .ןוכשי ויצרפמ .הדש ימורמ לע ילתפנו תומל ושפנ ףרח םע ןולבז 18 ףסכ עצב ודגמ ימ-לע ךנעתב ןענכ יכלמ ומחלנ זא ומחלנ םיכלמ ואב 19 .וחקל אל .ארסיס-םע ומחלנ םתולסממ םיבכוכה ומחלנ םימש-ןמ 20 .זע ישפנ יכרדת ןושיק לחנ םימודק לחנ םפרג ןושיק לחנ 21 .ויריבא תורהד תורהדמ סוס-יבקע ומלה זא 22 הוהי תרזעל ואב-אל יכ היבשי רורא ורא הוהי ךאלמ רמא זורמ ורוא 23 .םירובגב הוהי תרזעל .ךרבת להאב םישנמ יניקה רבח תשא לעי םישנמ ךרבת 24 .האמח הבירקה םירידא לפסב הנתנ בלח לאש םימ 25 ושאר הקחמ ארסיס המלהו םילמע תומלהל הנימיו הנחלשת דתיל הדי 26 .ותקר הפלחו הצחמו לפנ םש ערכ רשאב לפנ ערכ הילגר ןיב בכש לפנ ערכ הילגר ןיב 27 .דודש אובל ובכר ששב עודמ בנשאה דעב ארסיס םא בביתו הפקשנ ןולחה דעב 28 .ויתובכרמ ימעפ ורחא עודמ .הל הירמא בישת איה-ףא הנינעת היתורש תומכח 29 ללש ארסיסל םיעבצ ללש רבג שארל םיתמחר םחר ללש וקלחי ואצמי אלה 30 .ללש יראוצל םיתמקר עבצ המקר םיעבצ ץראה טקשתו ותרבגב שמשה תאצכ ויבהאו הוהי ךיביוא-לכ ודבאי ןכ 31 .הנש םיעברא