Judges chapter 6 קרפ םיטפוש .םינש עבש ןידמ-דיב הוהי םנתיו הוהי יניעב ערה לארשי-ינב ושעיו 1 תורהנמה-תא לארשי ינב םהל ושע ןידמ ינפמ לארשי-לע ןידמ-די זעתו 2 .תודצמה-תאו תורעמה-תאו םירהב רשא .וילע ולעו םדק-ינבו קלמעו ןידמ הלעו לארשי ערז-םא היהו 3 היחמ וריאשי-אלו הזע ךאוב-דע ץראה לובי-תא ותיחשיו םהילע ונחיו 4 .רומחו רושו השו לארשיב םהילמגלו םהלו ברל הברא-ידכ ואבי םהילהאו ולעי םהינקמו םה יכ 5 .התחשל ץראב ואביו רפסמ ןיא .הוהי-לא לארשי-ינב וקעזיו ןידמ ינפמ דאמ לארשי לדיו 6 .ןידמ תודא לע הוהי-לא לארשי-ינב וקעז-יכ יהיו 7 יהלא הוהי רמא-הכ םהל רמאיו לארשי ינב-לא איבנ שיא הוהי חלשיו 8 .םידבע תיבמ םכתא איצאו םירצממ םכתא יתילעה יכנא לארשי הנתאו םכינפמ םתוא שרגאו םכיצחל-לכ דימו םירצמ דימ םכתא לצאו 9 .םצרא-תא םכל םתא רשא ירמאה יהלא-תא וארית אל םכיהלא הוהי ינא םכל הרמאו 10 .ילוקב םתעמש אלו םצראב םיבשוי ירזעה יבא שאויל רשא הרפעב רשא הלאה תחת בשיו הוהי ךאלמ אביו 11 .ןידמ ינפמ סינהל תגב םיטח טבח ונב ןועדגו .ליחה רובג ךמע הוהי וילא רמאיו הוהי ךאלמ וילא אריו 12 תאז-לכ ונתאצמ המלו ונמע הוהי שיו ינדא יב ןועדג וילא רמאיו 13 הוהי ונלעה םירצממ אלה רמאל וניתובא ונל-ורפס רשא ויתאלפנ-לכ היאו .ןידמ-ףכב וננתיו הוהי ונשטנ התעו אלה ןידמ ףכמ לארשי-תא תעשוהו הז ךחכב ךל רמאיו הוהי וילא ןפיו 14 .ךיתחלש השנמב לדה יפלא הנה לארשי-תא עישוא המב ינדא יב וילא רמאיו 15 .יבא תיבב ריעצה יכנאו .דחא שיאכ ןידמ-תא תיכהו ךמע היהא יכ הוהי וילא רמאיו 16 .ימע רבדמ התאש תוא יל תישעו ךיניעב ןח יתאצמ אנ-םא וילא רמאיו 17 רמאיו ךינפל יתחנהו יתחנמ-תא יתאצהו ךילא יאב-דע הזמ שמת אנ-לא 18 .ךבוש דע בשא יכנא םש קרמהו לסב םש רשבה תוצמ חמק-תפיאו םיזע-ידג שעיו אב ןועדגו 19 .שגיו הלאה תחת-לא וילא אצויו רורפב זלה עלסה-לא חנהו תוצמה-תאו רשבה-תא חק םיהלאה ךאלמ וילא רמאיו 20 .ןכ שעיו ךופש קרמה-תאו לעתו תוצמבו רשבב עגיו ודיב רשא תנעשמה הצק-תא הוהי ךאלמ חלשיו 21 .ויניעמ ךלה הוהי ךאלמו תוצמה-תאו רשבה-תא לכאתו רוצה-ןמ שאה -לע-יכ הוהי ינדא ההא ןועדג רמאיו אוה הוהי ךאלמ-יכ ןועדג אריו 22 .םינפ-לא םינפ הוהי ךאלמ יתיאר ןכ .תומת אל ארית-לא ךל םולש הוהי ול רמאיו 23 הזה םויה דע םולש הוהי ול-ארקיו הוהיל חבזמ ןועדג םש ןביו 24 .ירזעה יבא תרפעב ונדוע רפו ךיבאל רשא רושה-רפ-תא חק הוהי ול רמאיו אוהה הלילב יהיו 25 וילע-רשא הרשאה-תאו ךיבאל רשא לעבה חבזמ-תא תסרהו םינש עבש ינשה .תרכת רפה-תא תחקלו הכרעמב הזה זועמה שאר לע ךיהלא הוהיל חבזמ תינבו 26 .תרכת רשא הרשאה יצעב הלוע תילעהו ינשה יהיו הוהי וילא רבד רשאכ שעיו וידבעמ םישנא הרשע ןועדג חקיו 27 .הליל שעיו םמוי תושעמ ריעה ישנא-תאו ויבא תיב-תא ארי רשאכ וילע-רשא הרשאהו לעבה חבזמ ץתנ הנהו רקבב ריעה ישנא ומיכשיו 28 .יונבה חבזמה-לע הלעה ינשה רפה תאו התרכ ורמאיו ושקביו ושרדיו הזה רבדה השע ימ והער-לא שיא ורמאיו 29 .הזה רבדה השע שאוי-ןב ןועדג חבזמ-תא ץתנ יכ תמיו ךנב-תא אצוה שאוי-לא ריעה ישנא ורמאיו 30 .וילע-רשא הרשאה תרכ יכו לעבה ןועישות םתא-םא לעבל ןובירת םתאה וילע ודמע-רשא לכל שאוי רמאיו 31 -תא ץתנ יכ ול ברי אוה םיהלא-םא רקבה-דע תמוי ול בירי רשא ותוא .וחבזמ .וחבזמ-תא ץתנ יכ לעבה וב ברי רמאל לעברי אוהה-םויב ול-ארקיו 32 .לאערזי קמעב ונחיו ורבעיו ודחי ופסאנ םדק-ינבו קלמעו ןידמ-לכו 33 .וירחא רזעיבא קעזיו רפושב עקתיו ןועדג-תא השבל הוהי חורו 34 רשאב חלש םיכאלמו וירחא אוה-םג קעזיו השנמ-לכב חלש םיכאלמו 35 .םתארקל ולעיו ילתפנבו ןולבזבו .תרבד רשאכ לארשי-תא ידיב עישומ ךשי-םא םיהלאה-לא ןועדג רמאיו 36 -לעו הדבל הזגה-לע היהי לט םא ןרגב רמצה תזג-תא גיצמ יכנא הנה 37 .תרבד רשאכ לארשי-תא ידיב עישות-יכ יתעדיו ברח ץראה-לכ לפסה אולמ הזגה-ןמ לט ץמיו הזגה-תא רזיו תרחממ םכשיו ןכ-יהיו 38 .םימ -אנ הסנא םעפה ךא הרבדאו יב ךפא רחי-לא םיהלאה-לא ןועדג רמאיו 39 .לט-היהי ץראה-לכ-לעו הדבל הזגה-לא ברח אנ-יהי הזגב םעפה-קר ץראה-לכ-לעו הדבל הזגה-לא ברח-יהיו אוהה הלילב ןכ םיהלא שעיו 40 .לט היה