Judges chapter 7 קרפ םיטפוש הנחמו דרח ןיע-לע ונחיו ותא רשא םעה-לכו ןועדג אוה לעברי םכשיו 1 .קמעב הרומה תעבגמ ןופצמ ול-היה ןידמ ראפתי-ןפ םדיב ןידמ-תא יתתמ ךתא רשא םעה בר ןועדג-לא הוהי רמאיו 2 .יל העישוה ידי רמאל לארשי ילע דעלגה רהמ רפציו בשי דרחו ארי-ימ רמאל םעה ינזאב אנ ארק התעו 3 .וראשנ םיפלא תרשעו ףלא םינשו םירשע םעה-ןמ בשיו ךל ונפרצאו םימה-לא םתוא דרוה בר םעה דוע ןועדג-לא הוהי רמאיו 4 הז ךילא רמא-רשא לכו ךתא ךלי אוה ךתא ךלי הז ךילא רמא רשא היהו םש .ךלי אל אוה ךמע ךלי-אל -ןמ ונושלב קלי-רשא לכ ןועדג-לא הוהי רמאיו םימה-לא םעה-תא דרויו 5 .תותשל ויכרב-לע ערכי-רשא לכו דבל ותוא גיצת בלכה קלי רשאכ םימה וערכ םעה רתי לכו שיא תואמ שלש םהיפ-לא םדיב םיקקלמה רפסמ יהיו 6 .םימ תותשל םהיכרב-לע יתתנו םכתא עישוא םיקקלמה שיאה תואמ שלשב ןועדג-לא הוהי רמאיו 7 .ומקמל שיא וכלי םעה-לכו ךדיב ןידמ-תא שיא חלש לארשי שיא-לכ תאו םהיתרפוש תאו םדיב םעה הדצ-תא וחקיו 8 .קמעב תחתמ ול היה ןידמ הנחמו קיזחה שיאה תואמ-שלשבו וילהאל .ךדיב ויתתנ יכ הנחמב דר םוק הוהי וילא רמאיו אוהה הלילב יהיו 9 .הנחמה-לא ךרענ הרפו התא דר תדרל התא ארי-םאו 10 הרפו אוה דריו הנחמב תדריו ךידי הנקזחת רחאו ורבדי-המ תעמשו 11 .הנחמב רשא םישמחה הצק-לא ורענ ןיא םהילמגלו ברל הבראכ קמעב םילפנ םדק-ינב-לכו קלמעו ןידמו 12 .ברל םיה תפש-לעש לוחכ רפסמ יתמלח םולח הנה רמאיו םולח והערל רפסמ שיא-הנהו ןועדג אביו 13 לפיו והכיו להאה-דע אביו ןידמ הנחמב ךפהתמ םירעש םחל לולצ הנהו .להאה לפנו הלעמל והכפהיו לארשי שיא שאוי-ןב ןועדג ברח-םא יתלב תאז ןיא רמאיו והער ןעיו 14 .הנחמה-לכ-תאו ןידמ-תא ודיב םיהלאה ןתנ הנחמ-לא בשיו וחתשיו ורבש-תאו םולחה רפסמ-תא ןועדג עמשכ יהיו 15 .ןידמ הנחמ-תא םכדיב הוהי ןתנ-יכ ומוק רמאיו לארשי םידכו םלכ-דיב תורפוש ןתיו םישאר השלש שיאה תואמ-שלש-תא ץחיו 16 .םידכה ךותב םידפלו םיקר היהו הנחמה הצקב אב יכנא הנהו ושעת ןכו וארת ינממ םהילא רמאיו 17 .ןושעת ןכ השעא-רשאכ תוביבס םתא-םג תורפושב םתעקתו יתא רשא-לכו יכנא רפושב יתעקתו 18 .ןועדגלו הוהיל םתרמאו הנחמה-לכ ךא הנוכיתה תרמשאה שאר הנחמה הצקב ותא-רשא שיא-האמו ןועדג אביו 19 .םדיב רשא םידכה ץופנו תורפושב ועקתיו םירמשה-תא ומיקה םקה םלואמש-דיב וקיזחיו םידכה ורבשיו תורפושב םישארה תשלש ועקתיו 20 .ןועדגלו הוהיל ברח וארקיו עוקתל תורפושה םנימי-דיבו םידפלב .וסיניו ועיריו הנחמה-לכ ץריו הנחמל ביבס ויתחת שיא ודמעיו 21 -לכבו והערב שיא ברח תא הוהי םשיו תורפושה תואמ-שלש ועקתיו 22 .תבט-לע הלוחמ לבא-תפש דע התררצ הטשה תיב-דע הנחמה סניו הנחמה .ןידמ ירחא ופדריו השנמ-לכ-ןמו רשא-ןמו ילתפנמ לארשי-שיא קעציו 23 םהל ודכלו ןידמ תארקל ודר רמאל םירפא רה-לכב ןועדג חלש םיכאלמו 24 םימה-תא ודכליו םירפא שיא-לכ קעציו ןדריה-תאו הרב תיב דע םימה-תא .ןדריה-תאו הרב תיב דע ברוע-רוצב ברוע-תא וגרהיו באז-תאו ברע-תא ןידמ ירש-ינש ודכליו 25 -לא ואיבה באזו ברע-שארו ןידמ-לא ופדריו באז-בקיב וגרה באז-תאו .ןדריל רבעמ ןועדג