Judges chapter 8 קרפ םיטפוש יכ ונל תוארק יתלבל ונל תישע הזה רבדה-המ םירפא שיא וילא ורמאיו 1 .הקזחב ותא ןוביריו ןידמב םחלהל תכלה ריצבמ םירפא תוללע בוט אולה םככ התע יתישע-המ םהילא רמאיו 2 .רזעיבא םככ תושע יתלכי-המו באז-תאו ברע-תא ןידמ ירש-תא םיהלא ןתנ םכדיב 3 .הזה רבדה ורבדב וילעמ םחור התפר זא םיפיע ותא רשא שיאה תואמ-שלשו אוה רבע הנדריה ןועדג אביו 4 .םיפדרו םה םיפיע-יכ ילגרב רשא םעל םחל תורככ אנ-ונת תוכס ישנאל רמאיו 5 .ןידמ יכלמ ענמלצו חבז ירחא ףדר יכנאו .םחל ךאבצל ןתנ-יכ ךדיב התע ענמלצו חבז ףכה תוכס ירש רמאיו 6 םכרשב-תא יתשדו ידיב ענמלצ-תאו חבז-תא הוהי תתב ןכל ןועדג רמאיו 7 .םינקרבה-תאו רבדמה יצוק-תא רשאכ לאונפ ישנא ותוא ונעיו תאזכ םהילא רבדיו לאונפ םשמ לעיו 8 .תוכס ישנא ונע .הזה לדגמה-תא ץתא םולשב יבושב רמאל לאונפ ישנאל-םג רמאיו 9 לכמ םירתונה לכ ףלא רשע תשמחכ םמע םהינחמו רקרקב ענמלצו חבזו 10 .ברח ףלש שיא ףלא םירשעו האמ םילפנהו םדק-ינב הנחמ הנחמה-תא ךיו ההבגיו חבנל םדקמ םילהאב ינוכשה ךרד ןועדג לעיו 11 .חטב היה הנחמהו חבז-תא ןידמ יכלמ ינש-תא דכליו םהירחא ףדריו ענמלצו חבז וסוניו 12 .דירחה הנחמה-לכו ענמלצ-תאו .סרחה הלעמלמ המחלמה-ןמ שאוי-ןב ןועדג בשיו 13 -תאו תוכס ירש-תא וילא בתכיו והלאשיו תוכס ישנאמ רענ-דכליו 14 .שיא העבשו םיעבש הינקז רמאל יתוא םתפרח רשא ענמלצו חבז הנה רמאיו תוכס ישנא-לא אביו 15 .םחל םיפעיה ךישנאל ןתנ יכ ךדיב התע ענמלצו חבז ףכה תא םהב עדיו םינקרבה-תאו רבדמה יצוק-תאו ריעה ינקז-תא חקיו 16 .תוכס ישנא .ריעה ישנא-תא גרהיו ץתנ לאונפ לדגמ-תאו 17 ורמאיו רובתב םתגרה רשא םישנאה הפיא ענמלצ-לאו חבז-לא רמאיו 18 .ךלמה ינב ראתכ דחא םהומכ ךומכ .םכתא יתגרה אל םתוא םתיחה ול הוהי-יח םה ימא-ינב יחא רמאיו 19 יכ ארי יכ וברח רענה ףלש-אלו םתוא גרה םוק ורוכב רתיל רמאיו 20 .רענ ונדוע ןועדג םקיו ותרובג שיאכ יכ ונב-עגפו התא םוק ענמלצו חבז רמאיו 21 .םהילמג יראוצב רשא םינרהשה-תא חקיו ענמלצ-תאו חבז-תא גרהיו יכ ךנב-ןב םג ךנב-םג התא-םג ונב-לשמ ןועדג-לא לארשי-שיא ורמאיו 22 .ןידמ דימ ונתעשוה לשמי הוהי םכב ינב לשמי-אלו םכב ינא לשמא-אל ןועדג םהלא רמאיו 23 .םכב ימזנ-יכ וללש םזנ שיא יל-ונתו הלאש םכמ הלאשא ןועדג םהלא רמאיו 24 .םה םילאעמשי יכ םהל בהז .וללש םזנ שיא המש וכילשיו הלמשה-תא ושרפיו ןתנ ןותנ ורמאיו 25 םינרהשה-ןמ דבל בהז תואמ-עבשו ףלא לאש רשא בהזה ימזנ לקשמ יהיו 26 יראוצב רשא תוקנעה-ןמ דבלו ןידמ יכלמ לעש ןמגראה ידגבו תופטנהו .םהילמג לארשי-לכ ונזיו הרפעב וריעב ותוא גציו דופאל ןועדג ותוא שעיו 27 .שקומל ותיבלו ןועדגל יהיו םש וירחא ץראה טקשתו םשאר תאשל ופסי אלו לארשי ינב ינפל ןידמ ענכיו 28 .ןועדג ימיב הנש םיעברא .ותיבב בשיו שאוי-ןב לעברי ךליו 29 .ול ויה תובר םישנ-יכ וכרי יאצי םינב םיעבש ויה ןועדגלו 30 .ךלמיבא ומש-תא םשיו ןב איה-םג ול-הדלי םכשב רשא ושגליפו 31 יבא הרפעב ויבא שאוי רבקב רבקיו הבוט הבישב שאוי-ןב ןועדג תמיו 32 .ירזעה ומישיו םילעבה ירחא ונזיו לארשי ינב ובושיו ןועדג תמ רשאכ יהיו 33 .םיהלאל תירב לעב םהל םהיביא-לכ דימ םתוא ליצמה םהיהלא הוהי-תא לארשי ינב ורכז אלו 34 .ביבסמ .לארשי-םע השע רשא הבוטה-לככ ןועדג לעברי תיב-םע דסח ושע-אלו 35