Judges chapter 9 קרפ םיטפוש תחפשמ-לכ-לאו םהילא רבדיו ומא יחא-לא המכש לעברי-ןב ךלמיבא ךליו 1 .רמאל ומא יבא-תיב לכ שיא םיעבש םכב לשמה םכל בוט-המ םכש ילעב-לכ ינזאב אנ-ורבד 2 .ינא םכרשבו םכמצע-יכ םתרכזו דחא שיא םכב לשמ-םא לעברי ינב טיו הלאה םירבדה-לכ תא םכש ילעב-לכ ינזאב וילע ומא-יחא ורבדיו 3 .אוה וניחא ורמא יכ ךלמיבא ירחא םבל םיקיר םישנא ךלמיבא םהב רכשיו תירב לעב תיבמ ףסכ םיעבש ול-ונתיו 4 .וירחא וכליו םיזחפו ןבא-לע שיא םיעבש לעברי-ינב ויחא-תא גרהיו התרפע ויבא-תיב אביו 5 .אבחנ יכ ןטקה לעברי-ןב םתוי רתויו תחא ךלמל ךלמיבא-תא וכילמיו וכליו אולמ תיב-לכו םכש ילעב-לכ ופסאיו 6 .םכשב רשא בצמ ןולא-םע רמאיו ארקיו ולוק אשיו םיזרג-רה שארב דמעיו ךליו םתויל ודגיו 7 .םיהלא םכילא עמשיו םכש ילעב ילא ועמש םהל .ונילע הכולמ תיזל ורמאיו ךלמ םהילע חשמל םיצעה וכלה ךולה 8 םישנאו םיהלא ודבכי יב-רשא ינשד-תא יתלדחה תיזה םהל רמאיו 9 .םיצעה-לע עונל יתכלהו .ונילע יכלמ תא-יכל הנאתל םיצעה ורמאיו 10 עונל יתכלהו הבוטה יתבונת-תאו יקתמ-תא יתלדחה הנאתה םהל רמאתו 11 .םיצעה-לע .ונילע יכולמ תא-יכל ןפגל םיצעה ורמאיו 12 יתכלהו םישנאו םיהלא חמשמה ישורית-תא יתלדחה ןפגה םהל רמאתו 13 .םיצעה-לע עונל .ונילע-ךלמ התא ךל דטאה-לא םיצעה-לכ ורמאיו 14 וסח ואב םכילע ךלמל יתא םיחשמ םתא תמאב םא םיצעה-לא דטאה רמאיו 15 .ןונבלה יזרא-תא לכאתו דטאה-ןמ שא אצת ןיא-םאו ילצב םתישע הבוט-םאו ךלמיבא-תא וכילמתו םתישע םימתבו תמאב-םא התעו 16 .ול םתישע וידי לומגכ-םאו ותיב-םעו לעברי-םע .ןידמ דימ םכתא לציו דגנמ ושפנ-תא ךלשיו םכילע יבא םחלנ-רשא 17 ןבא-לע שיא םיעבש וינב-תא וגרהתו םויה יבא תיב-לע םתמק םתאו 18 .אוה םכיחא יכ םכש ילעב-לע ותמא-ןב ךלמיבא-תא וכילמתו תחא וחמש הזה םויה ותיב-םעו לעברי-םע םתישע םימתבו תמאב-םאו 19 .םכב אוה-םג חמשיו ךלמיבאב אצתו אולמ תיב-תאו םכש ילעב-תא לכאתו ךלמיבאמ שא אצת ןיא-םאו 20 .ךלמיבא-תא לכאתו אולמ תיבמו םכש ילעבמ שא .ויחא ךלמיבא ינפמ םש בשיו הראב ךליו חרביו םתוי סניו 21 .םינש שלש לארשי-לע ךלמיבא רשיו 22 םכש-ילעב ודגביו םכש ילעב ןיבו ךלמיבא ןיב הער חור םיהלא חלשיו 23 .ךלמיבאב גרה רשא םהיחא ךלמיבא-לע םושל םמדו לעברי-ינב םיעבש סמח אובל 24 .ויחא-תא גרהל וידי-תא וקזח-רשא םכש ילעב לעו םתוא -רשא-לכ תא ולזגיו םירהה ישאר לע םיבראמ םכש ילעב ול ומישיו 25 .ךלמיבאל דגיו ךרדב םהילע רבעי .םכש ילעב וב-וחטביו םכשב ורבעיו ויחאו דבע-ןב לעג אביו 26 תיב ואביו םילולה ושעיו וכרדיו םהימרכ-תא ורצביו הדשה ואציו 27 .ךלמיבא-תא וללקיו ותשיו ולכאיו םהיהלא לעברי-ןב אלה ונדבענ יכ םכש-ימו ךלמיבא-ימ דבע-ןב לעג רמאיו 28 .ונחנא ונדבענ עודמו םכש יבא רומח ישנא-תא ודבע ודיקפ לבזו הבר ךלמיבאל רמאיו ךלמיבא-תא הריסאו ידיב הזה םעה-תא ןתי ימו 29 .האצו ךאבצ .ופא רחיו דבע-ןב לעג ירבד-תא ריעה-רש לבז עמשיו 30 םיאב ויחאו דבע-ןב לעג הנה רמאל המרתב ךלמיבא-לא םיכאלמ חלשיו 31 .ךילע ריעה-תא םירצ םנהו המכש .הדשב בראו ךתא-רשא םעהו התא הליל םוק התעו 32 -רשא םעהו אוה-הנהו ריעה-לע תטשפו םיכשת שמשה חרזכ רקבב היהו 33 .ךדי אצמת רשאכ ול תישעו ךילא םיאצי ותא .םישאר העברא םכש-לע ובראיו הליל ומע-רשא םעה-לכו ךלמיבא םקיו 34 ותא-רשא םעהו ךלמיבא םקיו ריעה רעש חתפ דמעיו דבע-ןב לעג אציו 35 .בראמה-ןמ רמאיו םירהה ישארמ דרוי םע-הנה לבז-לא רמאיו םעה-תא לעג-אריו 36 .םישנאכ האר התא םירהה לצ תא לבז וילא דחא-שארו ץראה רובט םעמ םידרוי םע-הנה רמאיו רבדל לעג דוע ףסיו 37 .םיננועמ ןולא ךרדמ אב אלה ונדבענ יכ ךלמיבא ימ רמאת רשא ךיפ אופא היא לבז וילא רמאיו 38 .וב םחלהו התע אנ-אצ וב התסאמ רשא םעה הז .ךלמיבאב םחליו םכש ילעב ינפל לעג אציו 39 .רעשה חתפ-דע םיבר םיללח ולפיו וינפמ סניו ךלמיבא והפדריו 40 .םכשב תבשמ ויחא-תאו לעג-תא לבז שרגיו המוראב ךלמיבא בשיו 41 .ךלמיבאל ודגיו הדשה םעה אציו תרחממ יהיו 42 אצי םעה הנהו אריו הדשב בראיו םישאר השלשל םצחיו םעה-תא חקיו 43 .םכיו םהילע םקיו ריעה-ןמ םישארה ינשו ריעה רעש חתפ ודמעיו וטשפ ומע רשא םישארהו ךלמיבאו 44 .םוכיו הדשב רשא-לכ-לע וטשפ הב-רשא םעה-תאו ריעה-תא דכליו אוהה םויה לכ ריעב םחלנ ךלמיבאו 45 .חלמ הערזיו ריעה-תא ץתיו גרה .תירב לא תיב חירצ-לא ואביו םכש-לדגמ ילעב-לכ ועמשיו 46 .םכש-לדגמ ילעב-לכ וצבקתה יכ ךלמיבאל דגיו 47 -תא ךלמיבא חקיו ותא-רשא םעה-לכו אוה ןומלצ-רה ךלמיבא לעיו 48 םעה-לא רמאיו ומכש-לע םשיו האשיו םיצע תכוש תרכיו ודיב תומדרקה .ינומכ ושע ורהמ יתישע םתיאר המ ומע-xy` חירצה-לע ומישיו ךלמיבא ירחא וכליו הכוש שיא םעה-לכ-םג ותרכיו 49 שיא ףלאכ םכש-לדגמ ישנא-לכ םג ותמיו שאב חירצה-תא םהילע ותיציו .השאו .הדכליו ץבתב ןחיו ץבת-לא ךלמיבא ךליו 50 ילעב לכו םישנהו םישנאה-לכ המש וסניו ריעה-ךותב היה זע-לדגמו 51 .לדגמה גג-לע ולעיו םדעב ורגסיו ריעה .שאב ופרשל לדגמה חתפ-דע שגיו וב םחליו לדגמה-דע ךלמיבא אביו 52 .ותלגלג-תא ץרתו ךלמיבא שאר-לע בכר חלפ תחא השא ךלשתו 53 -ןפ ינתתומו ךברח ףלש ול רמאיו וילכ אשנ רענה-לא הרהמ ארקיו 54 .תמיו ורענ והרקדיו והתגרה השא יל ורמאי .ומקמל שיא וכליו ךלמיבא תמ יכ לארשי-שיא ואריו 55 .ויחא םיעבש-תא גרהל ויבאל השע רשא ךלמיבא תער תא םיהלא בשיו 56 -ןב םתוי תללק םהילא אבתו םשארב םיהלא בישה םכש ישנא תער-לכ תאו 57 .לעברי