Judges chapter 10 קרפ םיטפוש שיא ודוד-ןב האופ-ןב עלות לארשי-תא עישוהל ךלמיבא ירחא םקיו 1 .םירפא רהב רימשב בשי-אוהו רכששי .רימשב רבקיו תמיו הנש שלשו םירשע לארשי-תא טפשיו 2 .הנש םיתשו םירשע לארשי-תא טפשיו ידעלגה ריאי וירחא םקיו 3 םהל םהל םיריע םישלשו םיריע םישלש-לע םיבכר םינב םישלש ול-יהיו 4 .דעלגה ץראב רשא הזה םויה דע ריאי תוח וארקי .ןומקב רבקיו ריאי תמיו 5 -תאו םילעבה-תא ודבעיו הוהי יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו 6 -ינב יהלא תאו באומ יהלא תאו ןודיצ יהלא-תאו םרא יהלא-תאו תורתשעה .והודבע אלו הוהי-תא ובזעיו םיתשלפ יהלא תאו ןומע .ןומע ינב דיבו םיתשלפ-דיב םרכמיו לארשיב הוהי ףא-רחיו 7 ינב-לכ-תא הנש הרשע הנמש איהה הנשב לארשי ינב-תא וצצריו וצעריו 8 .דעלגב רשא ירמאה ץראב ןדריה רבעב רשא לארשי םירפא תיבבו ןימינבבו הדוהיב-םג םחלהל ןדריה-תא ןומע-ינב ורבעיו 9 .דאמ לארשיל רצתו וניהלא-תא ונבזע יכו ךל ונאטח רמאל הוהי-לא לארשי ינב וקעזיו 10 .םילעבה-תא דבענו ןומע ינב-ןמו ירמאה-ןמו םירצממ אלה לארשי ינב-לא הוהי רמאיו 11 .םיתשלפ-ןמו .םדימ םכתא העישואו ילא וקעצתו םכתא וצחל ןועמו קלמעו םינודיצו 12 .םכתא עישוהל ףיסוא-אל ןכל םירחא םיהלא ודבעתו יתוא םתבזע םתאו 13 .םכתרצ תעב םכל ועישוי המה םב םתרחב רשא םיהלאה-לא וקעזו וכל 14 ךיניעב בוטה-לככ ונל התא-השע ונאטח הוהי-לא לארשי-ינב ורמאיו 15 .הזה םויה אנ ונליצה ךא למעב ושפנ רצקתו הוהי-תא ודבעיו םברקמ רכנה יהלא-תא וריסיו 16 .לארשי .הפצמב ונחיו לארשי ינב ופסאיו דעלגב ונחיו ןומע ינב וקעציו 17 ינבב םחלהל לחי רשא שיאה ימ והער-לא שיא דעלג ירש םעה ורמאיו 18 .דעלג יבשי לכל שארל היהי ןומע